R30026: Nieuwlandpolder en Lenspolder

Verstoring:

Herkenbaarheid: 2

Samenhang: 2

Gaafheid: 2

Wetenschappelijke waarde:

Ongestoorde duin-polderovergang in Lenspolder, strandvlakte van de Lenspolder. Middeloud duingebied (Littoduinen) met waardevolle kopjesduinen en schrale vegetatie. Het duingebied vormt een uitloper van het biologisch zeer waardevol duingebied Groenendijk-Monobloc. Het bestaat uit gefixeerd kopjesduin met duin-polder-overgangen. Relict van Ijzerarm. Kreek van Nieuwendamme en bedijking. Oude strandvlakte met binnenduinrand. In de Lenspolder en noordelijk van de Littoduinen loopt een duinbeek, de Waterloop zonder naam.

Historische waarde:

Inpoldering vanaf de 12de eeuw. Ringvormige inpolderingsdijk Boterdijk : tracé duidelijk herkenbaar. Boogvormige dijkrelicten volgens krekenpatroon. Strategische site Fort Nieuwendamme, belangrijk voor de Ijzer en Nieuwpoort.

Esthetische waarde:

Open landschap met panoramische zichten in vele richtingen. Vlak open landbouwgebied met kleine, lage kerndorpen, verspreide alleenstaande bebouwing, kleine tot matig grote onregelmatige percelen, geen perceelsrandbegroeiing, overwegend weiland.

Beleidswenselijkheden:

Maximaal behoud van het open landelijk karakter door : niet-grondgebonden landbouw te weren, architectonisch inpassen van nieuwe constructies zodat ze de bestaande vertikale blikvangers niet domineren, bebouwing beperken tot de renovatie van de bestaande bebouwing, enkel kleinschalige ambachtelijke industrie te stimuleren aansluitend bij de bestaande kernbewoning, het weren van alle lintbebouwing, het behoud van grote open ruimten met weinig lineair opgaand groen, ecologische corridors vooral te associëren met sloten, dijken en wegen, het accentueren van de identiteit tussen de verschillende subeenheden.