R27002: Diestiaan ruggen ten noordoosten van Diest

Verstoring: Bebouwing op de getuigenheuvels (villegiatuur en weekendhuisjes) vormen een probleem. Intensieve recreatie (mountainbike, .)

Herkenbaarheid: 3

Samenhang: 2

Gaafheid: 2

Wetenschappelijke waarde:

De ruggen bepalen zeer nadrukkelijk het landschap van het Hageland. Het diestiaan speelde een belangrijke rol in de architectuur als leverancier van de donkere ijzerzandsteen. Ze is nog terug te vinden in heel wat oude gebouwen in de streek.e relictzone heeft een belangrijke geomorfologische waarde. Ze omvat immers twee evenwijdige, noordoost-zuidwest georiënteerde, rijen getuigenheuvels, voormalige zandbanken voor de kust van de Diestiaanzee.

Historische waarde:

Ten tijde van Ferraris waren de bossen op de toppen van de diestiaanruggen vaak reeds versnipperd. Vaak werden de bossen gerooid om akkers aan te leggen. Hooilandse Berg:al van voor Ferraris permanent bebost, met enkel aan de rand naaldbomen. Busselenberg: was steeds (sinds F.) een kouter landschap geweest met her en der een paar percelen bos. De laatste 50 jaar wel enige lintbebouwing. Rauwberg-Kelbergen-Engelbeek-Veldbeek: de weinige percelen bos waren ten tijde van Ferraris reeds bos zij het dat er toen meer bos was. De perceelsvormen zijn behouden gebleven, de perceelsrandbegroeiing is wel verdwenen. Omwalde site “Wallehoeve”. Het wegenpatroon is sinds Ferraris ongewijzigd, er liggen een aantal holle wegen. Hertenrode Bos: Tot na Van der Maelen 1 groot aanéén gesloten bos, ten tijde van MGI minder bos dan nu.

Esthetische waarde:

De ruggen bepalen zeer nadrukkelijk het landschap van het Hageland. Vaak zijn het de meest groene plaatsen door hun bebossing begroeide taluds en holle wegen. Zij zorgen dan ook voor heel wat diversiteit dat nog versterkt wordt door haar topografie.

Beleidswenselijkheden:

Onderhoud van de KLE en eventueel heraanplanten.