R10099: Bos- en akkergebied Bogaartsheide, Kloosterheide en Kesselse Heide

Verstoring: Kesselse Heide is aangetast door bebouwing en industrie.

Herkenbaarheid: 2

Samenhang: 2

Gaafheid: 2

Historische waarde:

Kesselse Heide: bij Ferraris nog heide; bij Vandermaelen begin gestructureerde wegenaanleg en bebossing; wegenpatroon is nog ten dele aanwezig en perceelsstructuur (vnl. vorm) is nog opspoorbaar (cf. MGI); gebied nog hoofdzakelijk bebost (cf. MGI). Goor en domein Goorkasteel: aansluitend op Kesselse Heide; wegenpatroon en perceelsstructuur zijn herkenbaar (cf. MGI); ten zuiden van kasteel cultuurland met restanten van perceelsrandbegroeiing en bosjes (cf. MGI). Bogaartsheide: sluit aan op domein Kesselhof; bosrestanten en herkenbare perceelsstructuur ter hoogte van twee hoeven, relatief gaaf wegenpatroon (cf. MGI). Kasteel De Bist en aanpalende gronden: bij Ferraris reeds vermeld; structuur nog herkenbaar, doch niet meer volledig gaaf (bebouwing); aanpalend bos en sterk uitgeklede cultuurgronden (cf. MGI). Archeologische vondsten: silex artefacten uit Neolithicum op ‘Kloosterheide’ en Mesolithische site te ‘Kannaertheide’- ‘Duivelsberg’ (Kesselse Heide).

Esthetische waarde:

Versnipperde stukken bos- en akkergebieden nagenoeg volledig ingesloten door bebouwing.

Beleidswenselijkheden:

Vrijwaren van verdere bebouwing.