R30042: Loweiden, vallei van de Meersbeek, Gemene Weidebeek

Verstoring:

Herkenbaarheid: 3

Samenhang: 2

Gaafheid: 3

Wetenschappelijke waarde:

De Gemende Weidebeek ligt in een ondiepe laagte in de znadrug ten oosten van Brugge. De bodem bevat lemige afzettingen, er komt geen veen voor. De graslanden zijn weinig structuur- en reliëfrijk.

Historische waarde:

Eigendomsrecht van de percelen, perceleringspatroon.

Esthetische waarde:

De kom van de Gemene Weidebeek is nagenoeg helemaal ingenomen als weiland. Het gebied heeft een zekere landschappelijke geslotenheid door knotbomenrijen.

Beleidswenselijkheden:

Gebied van de Gemene Weidebeek moet een opwaardering als waardevol landelijk gebied krijgen.