R20064: Demervallei Vlaams-Brabant

Verstoring:

Herkenbaarheid: 3

Samenhang: 3

Gaafheid: 3

Wetenschappelijke waarde:

Het is de meest oostelijke uitloper van de Vlaamse Vallei. De Demervallei heeft een uitgestrekt beemdenlandschap met heel wat biologische potenties mede door de afgesneden meanders (coupures- de oudste nog bestaande van circa 1750) en het patroon van fossiele meanders. De fossiel meanders met vaak rivierduinen in de buurt zorgen voor een grote bodemkundige variatie (kleigronden, laagveen, zandige duinen)die zich vertaalt in een fauna en flora diversiteit(voedselrijke-, verlandings- en graslandvegetaties, struweel, droge heide en bosbiotopen). Er bevinden zich tevens halfnatuurlijke vegatiecomplexen in de oude en steeds zelzamer wordende hooilanden. Zeer belangrijke ecologische hoofdstructuur. De donken waren in de steentijd reeds in occupatie. In het landschap zijn er nog oude turfputten merkbaar in het landschap. Vondsten uit de steentijd.

Historische waarde:

Ten tijde van Feraris was de vallei één uitgestrekte beemde met slechts aan de rand perceelsrandbegroeiing. De opdeling van de grote beemden rond de Demer gebeurde pas na Van der Maelen. Na 1948 werden de beemden op grotere schaal omgezet in populieraanplantingen. Sommige delen langs de Demer bestaan uit 4/5 populieraanplantingen, struweel en opgaand struikgewas. Langsheen de Demer liggen er tal van afgesneden meanders. Kraanrijk: Slechts een klein deel is nog heide, ten tijde van Ferraris was het nog één groot heidegebied, nadien werd het grotendeels omgezet in weiland met perceelsrandbegroeiing dat op haar beurt grotendeels werd omgezet in populieraanplantingen. De vijver/plassen dateren van na V.d.M., de kleinste zijn het recentst. (cf. MGI) (Turfputten?). Molenstede: De perceelsrandbegroeiing is deels bewaard en een deel van het bos is recent (na MGI). De omgeving van Remakshoeve sinds MGI niet meer gewijzigd.

Esthetische waarde:

Een uitgestrekt landschap met bomenrijen en natte bossen, meandercoupures, rivierduinen en fossiele meanders die voor variatie zorgen. Het alluvium ligt tussen relatief steile vallei hellingen.

Beleidswenselijkheden:

Verhogen van waterkwaliteit, geen vergravingen toelaten en de populieraanplantingen beperken door de hooilanden te bewaren. Waterbeheersingswerken meer afstemmen op de ecologische facetten van de vallei.