R30035: Vallei van de Rivierbeek en de Hertsbergebeek

Verstoring:

Herkenbaarheid: 3

Samenhang: 3

Gaafheid: 3

Wetenschappelijke waarde:

Stelsel ontspringt in het hoger gelegen zandleemgebied en kronkelt zich, sterk meanderend, naar de depressie van het kanaal Gent-Brugge. De beekdalen vormen een natuurlijk overstromingsgebied. Vrije meanderende loop van de rivieren, zeer gave meanders met steile stootoevers, zachte aansliboevers, door afsnijding op sommige plaatsen van kleine eilandjes, aantal beekbegeleidende bossen en weilanden aanwezig met groot botanisch belang. Bossen bevatten overgangen van drassige, voedselrijke bossen naar drogere, hogergelegen en voedselarme bostypes. De valleigraslanden zijn over het algemeen vrij soortenarme graasweiden.

Historische waarde:

Loop van de beken volgens Ferraris, archeologisch woongebied ter hoogte van De Stuivers, aantal waardevolle hoeven. Historisch landschapspatroon met overstroombaar beekbegeleidende bossen en vloedmeersen op zeer intakte wijze bewaard. Ook het gebied gelegen langs het kanaal Brugge - Gent bestaat uit een historisch ontginningslandschap.

Esthetische waarde:

Meanders zeer grillig en uniek van uitzich, bomenrijen zijn lineaire blikvangers. Akker-weilandlandschap met talrijke bomenrijen, meanders, oevers met populieren beplant. De beekdalen zijn nog herkenbaar door de perceelsbegeleidende natte weilanden die plaatselijk vrij breed zijn. De Rivierbeek vloeit doorheen een zacht glooiend en rijk geschakeerd landschap, met bossen, kasteelparken en lage weilanden. De Hertsbergebeek stroomt overwegend doorheen een akker- en weidelandschap met ralrijke bomenrijen. Omvang en grillig uitzicht maken meanders uniek.

Beleidswenselijkheden:

De toenemende lintbebouwing vormt de sterkste bedreiging op het landelijk karakter van dit gebied met wijdse zichten : bundelen van de nieuwbouw in de bestaande kernen is aangewezen, zeker voor de zones langs de grote verkeersassen, kleinschalige architectuur is wenselijk, behoud en herstel van lineaire perceelsrandbegroeiing is aangewezen, verbeteren van de connectiviteit van het lineair groen is hierbij richtinggevend, concentratie en buffering van nieuwe bioindustriële vestingen