R10052: Kleiontginningsgebied Abtsheide, Luisterborg, Oosteneinde en Werkendam

Verstoring:

Herkenbaarheid: 3

Samenhang: 3

Gaafheid: 3

Historische waarde:

Abtsheide: bij Ferraris en Vandermaelen heide met vennen; herkenbare restanten bos met daarin vennen (cf. MGI); eerste aanzet ontginning bij MGI; Blackheide (cf. MGI) is verland ven, heide omgevormd tot akkerland; Meergoor is drooggelegd, maar toenmalige vorm is nog te onderscheiden (cf. MGI). Luisterborg: bij Vandermaelen nog bos, sedert MGI klei-ontginning; nu grote wateroppervlakte behorende tot steenbakkerij met restanten bos. Oosteneinde: eerste aanzet vergravingen dateren van bij MGI; nu verder uitgebreid. Oosthoven tegen kanaal: bij Ferraris reeds steenbakkerijen; oude ontginningsputten nog aanwezig (cf. MGI) en nieuwe in gebruik. Archeologische vondst: urne uit vroege Ijzertijd in wand van kleiput nabij Oosteneinde;

Esthetische waarde:

Landschap in volle ontwikkeling met potentiële industriëel-archeologische waarde. Klokkeven: kleinschalige verscheidenheid aan structureel sterk verschillende vegetatietypen (van lage pioniersvegetaties en graslanden tot struwelen, bossen en rietvelden) als omgeving van aantal grillig uitgegraven waterpartijen.

Sociaal-culturele waarde: Maakt deel uit van een groot klei-ontginningsgebied langsheen Kanaal Dessel-Schoten.