Kasteeldomein van Heks en omgeving

Ankerplaats ID:A70008

Landschap

Omschrijving

Heks was van oudsher een landbouwdorp in Droog-Haspengouw. De bebouwing concentreert zich aan de Hekslaan, en in het bij deze weg aansluitende gehucht Broek, wat het dorp het uitzicht geeft van een hoopdorp met lineaire bebouwing. De nederzetting ontstond bij de Herke- of Molenbeek, één van de bovenlopen van de Herk. Daar bevindt zich ook de watermolen van Heks. Het dorpsgezicht wordt gedomineerd door het kasteel met zijn uitgebreide, ommuurde park en de omringende bossen. In de wijdere omgeving bevinden zich verschillende grote hoeven. De abdij van Villers bezat in vroegere tijden de heerlijke rechten van Heks en stichtte er het Monnikenhof. Noordelijk bevindt zich het Manshovenhof, evenals het dorp Bommershoven (Borgloon). Heks heeft een heuvelachtig landschap met als hoogste punten de beboste Zalenberg (129 m) en het Magneebos (115 m), en als laagste gedeelte de vochtige vallei van de Herkebeek in het gehucht Broek in het westen. Verder noordwestelijk bevindt zich het oude Sassenbroek (onder Broekom, Borgloon), dat als landbouwgehucht vrij intact bewaard is gebleven. Iets verder dan de Sassenbroekmolen vloeien de Sassenbroekbeek en Herkebeek samen. De landschapsopbouw is typisch Droog-Haspengouws en hangt samen met het voorkomen van leemgronden. De dorpen en hoeven liggen voornamelijk in de minder vruchtbare valleien. De lager gelegen valleigronden zijn slechts recent gedeeltelijk ingenomen door valleibossen (voornamelijk populierenaanplantingen). Verspreid rond de kernen en hoeven bevinden zich weiden en boomgaarden. Op de hoger gelegen, ingesneden leemplateaus komt vooral open akkerbouw voor, doorsneden door holle wegen en taluds. De uitstekende heuveltoppen zijn meestal bekroond met een koepelbosje. Het zand van tertiaire ouderdom, van nature minder vruchtbaar dan de leem, komt er aan de oppervlakte. Ook in sommige holle wegen is de tertiaire ondergrond ontsloten. Heks bezit twee historische, voor Haspengouw grote boscomplexen, de parkbossen rondom het kasteel, waarin de Zalenberg is opgenomen, en het Magneebos, vlakbij het Manshovenbos (op de Sint-Servaasberg te Borgloon). Beide laatste zijn eeuwenoud, waarschijnlijk restanten van een veel groter boscomplex, en deel uitmakend van het jachtgebied dat Frans-Karel van Velbrück in deze streek verwierf. De omgeving is vrijwel onbebouwd, met een uitzonderlijke landschappelijke schoonheid: sterke oude bosranden, reliëf, doorzichten, boomgaarden, weilanden, (meidoorn)hagen en belangrijke holle wegen. Ca. 1760 wordt het beheer van de heerlijkheid Heks door het Luikse Sint-Lambertuskapittel geschonken aan de voormelde kanunnik van Velbrück, die later prinsbisschop van Luik zou worden. Hij bezat hier reeds een allodiaal goed, waarop hij ca. 1770-75 het kasteel als jachtverblijf liet bouwen, en dat hij door aankoop en ruil aanzienlijk uitbreidde tot een ruim domein. Prinsbisschop van Velbrück overleed er op 30 april 1784. Merkwaardig is dat het prinselijk verblijf in belangrijke mate het uitzicht heeft bewaard, dat het eind 18de eeuw vertoonde. De erfgenamen van de prins - de families d’Ansembourg en d’Ursel - hebben het domein steeds met piëteitsvolle zorg beheerd. Regelmatig worden open tuin-dagen gehouden, waarop het publiek kan kennis maken met het kasteelpark. Het kasteel zelf heeft een U-vormig grondplan en één verdieping onder mansardedak. Het sober gehouden gebouw is opgetrokken in rode baksteen met raamlijsten in Naamse kalksteen. De met hoge hagen omheinde tuinen aan de noordwestelijke toegangsdreef sluiten aan op een ruim voorplein. Achter de hagen bevinden zich aan beide zijden kleinere tuinen: de oude Rozentuin met een gedeelte van de befaamde rozencollectie, de Rijschool, de Ezelweide en de Chinese tuin. Aansluitend op de zuidwestelijke gevel van het kasteel, waarin van Velbrück eertijds op het gelijkvloers zijn slaapkamer had, ligt de Prinsenhof. Het patroon van rechthoekige perken herinnert aan de renaissance-tuinen. Er bloeien nog zeldzaam unieke, oude rozestruiken die via de Oostindische Compagnie uit China werden meegebracht. Over het hele park verspreid worden trouwens talloze rozen aangetroffen, die een unieke collectie vormen. Tegen de Hekslaan situeert zich de lager gelegen, indrukwekkende moestuin met hoge leifruitmuren. Het kasteel bezit nog een zeldzame groentenkelder. Noordwestelijk staat in een kleine, romantische vallei, de Bijentuin genaamd, een paviljoen waaronder de lievelingsmerrie van de prins begraven ligt. Vanaf de zuidoostgevel van het kasteel zijn drie terrassen in régence-stijl aangelegd. Vanaf het midden ervan is een heuveltje, de Kruisberg, waarneembaar; een dreef van linden en perelaren leidt het zicht ernaartoe. Ten noord- en zuidoosten betreedt men het golvend landschap van het Engelse park met parkbos, rond 1770 ontworpen en in zijn soort één van de eerste van België. In dit weidelandschap wordt de horizon afgelijnd door eeuwenoude bomen en zeldzame struiken, een vijver en enkele beboste heuveltoppen. Verder zijn er nog enkele kleine monumenten: een gedenkzuil, een kasteelruïne en op de hoogste heuveltop de Zalenberg, (129 m) - het paviljoentje De Filosoof. Dwars erdoor loopt de Platanendreef die naar het aansluitende akkergebied en het naburige dorpje Bommershoven leidt. Bommershoven is in oorsprong een straatdorp gelegen aan de bovenloop van de Marmelbeek. Het is één van de weinige, thans nog bestaande dorpscentra langs de voormalige Romeinse weg Tongeren-Kassel, waarvan het tracé deels nog als weg wordt gebruikt, deels als veldweg bewaard bleef. De oudste bebouwing, die voornamelijk bestaat uit hoeven en boerenburgerhuizen, concentreert zich aan deze weg, met het kasteel en de 19de eeuwse Sint-Alfonsiuskerk onmiddellijk ten zuiden ervan. Het rococo-kasteel omvat een herenhuis en hoeve, in 1759-61 gebouwd door Marcel-Gerard Magnée. Het is omringd door een Franse tuin met stervormig padenpatroon en centraal vijvertje, naadloos in een 19de-eeuwse parkaanleg in landschapsstijl overvloeiend. Het geheel is ommuurd. Opmerkelijk zijn verder zuidwaarts langs de Alfonsstraat de pastorie en de imposante kwadraathoeven Biezenhof en Rode Hoeve (hoeve Daerden) met ommuurde moestuin. Oostelijk ligt de driehoekige dries met kleine kapel. Ook het tracé van de vroegere trambaan Borgloon-Oreye is er plaatselijk nog herkenbaar. Zowel in Bommershoven als in Heks staan nog de voormalige tramhuisjes in neotraditionele stijl. Zuidoostelijk van Heks ligt het Vechmaalse gehucht Sint-Pieters-Heurne aan de bovenloop van de Herkebeek. Het is een kleine kern van enkele hoeves en huizen rond de Romaanse Sint-Pieterskapel en het kasteel. Het kasteel van Heurne is waarschijnlijk ontstaan uit een versterkte hoeve. De huidige, gesloten kasteelhoeve van witgekalkte, bastenen gebouwen werd opgericht in 1743. In de 1ste helft van de 19de werd het kasteel, in laatclassicistische stijl, toegevoegd. Het gedeeltelijk ommuurde park in landschapsstijl met vijver bevindt zich op een langgestrekt perceel ten zuidwesten van het geheel.

Landschapswaarden

Historische waarde

Het landgebruik is vanouds typisch Droog-Haspengouws: verspreide kernen en hoeven met daarrond boomgaarden, weiden, open akkerland en beboste heuveltoppen, aan elkaar geregen door holle wegen. Heks behoorde in vroegere tijden aan de abdij van Villers, die er o.a. het Monnikenhof en de watermolen oprichtte. Het kasteel van Heks met tuinen, park, bossen en landerijen kent er zijn oosprong als jachtverblijf van Frans-Karel van Velbrück, prinsbischop van Luik. De latere bewoners hebben het domein beheerd en uitgebreid, waarbij de grondvormen grotendeels behouden bleven. Sassenbroek (Broekom) en Heurne (Vechmaal) zijn als landbouwgehuchten vrij intact bewaard gebleven. Bommershoven is één van de weinige, nog bestaande dorpscentra aan de voormalige Romeinse weg, waarlangs zich de historische bebouwing situeert.

Esthetische waarde

Het dorpsgezicht van Heks wordt gedomineerd door het imposante kasteeldomein met de omringende bossen en landerijen. De omgeving is schaars bebouwd en bezit een uitzonderlijke, landschappelijke gaafheid met sterke oude bosranden, reliëf, doorzichten, weilanden, hagen en belangrijke holle wegen. De kernen en hoeven vormen een esthetisch geheel met het landschap van boomgaarden, weiden en open akkergebied, terwijl de horizon wordt afgelijnd door de aaneenschakeling van met koepelbossen bekroonde heuvels.

Sociaal-culturele waarde

Gezien de hoge waarde van het kasteeldomein van Heks worden er regelmatig open tuin-dagen gehouden. Befaamd is de unieke rozencollectie.

Ruimtelijk-structurerende waarde

In algemene zin hebben het voorkomen van de vallei van de Herkebeek, de ingesneden leemplateaus en de Romeinse weg het landgebruik en de nederzettingspatronen bepaald. Centraal daarin heeft het uitgebreide kasteeldomein van Heks met zijn tuinen, bossen, dreven en landerijen een overwegende invloed gehad op de landschapsopbouw.

Landschapselementen en opbouwende onderdelen

Geomorfologie/hydrografie

Microreliëf:
 • microreliëf
 • talud
Macroreliëf:
 • macroreliëf
 • holle weg

heuvelachtig

Hydrografische Elementen:
 • beek
 • vallei

Herkebeek of Molenbeek, Marmelbeek, Sassenbroekbeek

Moerassige gronden:

vochtige valleigronden

Geologie:
 • ontsluitingen

tertiaire ondergrond ontsloten op heuveltoppen en in holle wegen

Elementen van bouwkundig erfgoed, nederzettingen en archeologie

Koeren en hovingen:
 • tuin
 • park

kasteelparken van Heks, Bommershoven en Heurne

Nederzettingspatronen:
 • nederzettingspatroon
 • dries
 • gehucht

hoopdorp (Heks), straatdorp met dries (Bommershoven), kleine kernen (gehuchten)

Kastelen, landgoederen en aanhorigheden:
 • kasteel
 • landgoed
 • muur

kastelen van Heks, Bommershoven en Heurne

Bouwkundig erfgoed:
 • (heren)woning
 • huis

o.a. rentmeesterswoning

Landbouwkundig erfgoed:
 • hoeve
 • schuur

o.a. Manshovenhof, Monnikkenhof, Biezenhof, Rode Hoeve, de Bellefroid (in ‘t Broeck)

Molens:
 • watermolen

molen Heks, Sassenbroekmolen

Kerkelijk erfgoed:
 • kerk
 • kapel
 • klooster
 • pastorie

o.a. kapel Sint-Gerardus Majella / Sint-Pieter, klooster Sint-Vincentius, kerk OLV / Sint-Alfonisus

Klein historisch erfgoed:
 • kruis

o.a. Begijnekruis

Archeologische elementen:

Andere:

Elementen van transport en infrastructuur

Wegenis:
 • Romeinse weg

Bilzen-Waremme, Tongeren-Kassel en diverticula

Spoorweg:
 • oude tramroute

Borgloon-Oreye

Waterbouwkundige infrastructuur:
 • grachtenstelsel

drainagesloten in valleibossen

Elementen en patronen van landgebruik

Puntvormige elementen:
 • bomengroep
 • solitaire boom
Lijnvormige elementen:
 • dreef
 • bomenrij
 • houtkant
 • hagen
Kunstmatige waters:
 • vijver
Topografie:
 • onregelmatig
 • historisch stabiel
Historisch stabiel landgebruik:
 • permanent grasland

vochtige valleigronden, traditioneel open akkerbouwgebied, bos en park, boomgaarden en weiden

Typische landbouwteelten:
 • hoogstam
Bos:
 • naald
 • loof
 • hooghout
 • struweel

o.a. parkbos van het kasteel, Manshovenbos, Magnee

Opmerkingen en knelpunten

De ruilverkaveling Grootloon is in voorbereiding. De recente bebouwing levert geen bijdrage tot de landschapswaarden. Holle wegen hebben te lijden van aftakeling of zijn reeds ontschouderd.