Boomgaarden van Grootloon

Ankerplaats ID:A70050

Landschap

Omschrijving

Grootloon is gelegen op de zuidoostrand van het massief van Borgloon, dat zich ruim 30 m verheft boven de schiervlakte ten zuiden van de lijn Heks, Bommershoven, Jesseren en Piringen. Het situeert zich in het door erosie sterk versneden contactgebied Droog- en Vochtig-Haspengouw met talrijke gradienten in het landschap. Het heuvelachtig reliëf is er erg uitgesproken en golvend. Het traditionele uitzicht bleef hier vrij goed bewaard, met nog relatief veel weilanden, bewaarde boomgaarden op de hellingen en holle wegen. Hetzelfde geldt voor het zuidelijk gedeelte van de aangrenzende hoofdgemeente Borgloon. Het aandeel van de hoogstamboomgaarden is nog steeds groot, de bebouwing beperkt en het gebied heeft een grote dichtheid aan holle wegen. Onderdeel van dit landschap is de motorcrosspiste nabij Borgloon in een oude ambachtelijke zandgroeve. Ten zuiden van het centrum van Borgloon wordt het sinds 1960 doorkruist door de omleidingsweg N79. In de zo gevormde groene enclave op de zuidflank van Borgloon bevindt zich het zogenaamde Grote Mot, een residentiële woning met 17de eeuwse kern in Maasstijl en recente formele tuin naar ontwerp van J. Wiertz. Markant is ook het zuidelijk gelegen tracé van de voormalige Romeinse heerbaan Tongeren-Kassel, die voornamelijk als veldweg bewaard bleef. Grootloon ligt verscholen in de vallei van de bovenloop van de Bollenbeek. De kerk van Grootloon staat op een hoge rug en domineert het dorp. De bevalligheid van de onmiddellijke omgeving, de archtecturale aspecten van het gebouw en de panoramische betekenis van het site profileren het kerkje van Grootloon. Vanaf het hoger gelegen kerkhof kan je genieten van wijdse vergezichten in oostelijke en zuidelijke richting. Het nederzettingspatroon is dat van een langgerekt hoopdorp waarin een paar hoeven prominent aanwezig zijn. De historische percelering bleef deels bewaard. De Grootloonstraat is de kern van het dorp en is trouwens de enige niet-doodlopende straat. Diverse boerderijen getuigen van een rijk agrarisch verleden. Tegenover de kerk staat de fraaie, classicistische Servaeshoeve uit de 18de eeuw, met op de sluiting van de rondboogpoort het jaartal 1804. Even verderop ligt een ander hoevecomplex: hier prijkt op het poortgebouw met duiventil het jaartal 1713. In een aantal hoeven bleef de vakwerkbouw fragmentarisch bewaard. De open ruimten tussen de oudere gebouwen worden de jongste jaren steeds meer met nieuwbouw ingevuld. Nog steeds is een groot gedeelte van de bevolking in de landbouw werkzaam. Vanuit agrarisch oogpunt is het sterk golvend landschap het meest geschikt voor weidecultuur. Dat er vroeger ook aan akkerbouw gedaan werd, bewijzen echter de talrijke cultuurtaluds. Sinds het midden van de vorige eeuw plantte men in de hellende weilanden steeds meer fruitbomen. Door de aanplanting van hoogstammige fruitbomen wist men het agrarisch rendement van de hellende weilanden te verhogen zonder aan de bestaande veeteelt afbreuk te doen. Het fruit vond o.a. via de in 1879 voltooide spoorlijn Sint-Truiden - Tongeren zijn weg naar de industriële, verstedelijkte gebieden. Het historisch reeds omvangrijke boomgaardenareaal nabij de bebouwde kernen breidde steeds verder uit en het heuvelend weidelandschap rond Borgloon evolueerde naar een regio met overwegend hoogstamboomgaarden. Tot het midden van vorige eeuw was het landschap nagenoeg volledig met hoogstamboomgaarden beplant. In de nog bestaande hoogstamboomgaarden komt veelal historisch permanent grasland voor. Bovendien zijn zij van belang voor het behoud van oude en zeldzame fruitvariëteiten. Weliswaar is de jongste decennia het boomgaardenareaal deels door omzetting naar laagstammige plantages gekrompen, toch blijft de fruitteelt een centraal en attractief element in de uitstraling van het landschap. De hele omgeving is erg attractief voor zachte recreatie. Talrijke fiets- en wandelroutes zijn er uitgestippeld.

Landschapswaarden

Wetenschappelijke waarde

Grootloon is gelegen op de zuidoostrand van het massief van Borgloon, dat zich ruim 30 m verheft boven de schiervlakte ten zuiden van de lijn Heks, Bommershoven, Jesseren en Piringen. Het situeert zich in het door erosie sterk versneden contactgebied van Droog- en Vochtig-Haspengouw met talrijke gradienten in het landschap. Het heuvelachtig reliëf is er erg uitgesproken en golvend. De hier voorkomende hoogstamboomgaarden zijn van belang voor het behoud van oude en zeldzame fruitvariëteiten (dendrologische waarde).

Historische waarde

Het traditionele landschap bleef hier vrij goed bewaard, met nog relatief veel weilanden, bewaarde hoogstamboomgaarden op de hellingen en holle wegen. In het hoopdorp Grootloon getuigen oude boerderijen van een rijk agrarisch verleden. Een deel van het gebied heeft een historisch stabiele percelering. Markant is ook het zuidelijk gelegen tracé van de voormalige Romeinse heerbaan Tongeren-Kassel, die voornamelijk als veldweg bewaard bleef.

Esthetische waarde

De bevalligheid van de onmiddellijke omgeving, de archtecturale aspecten van het gebouw en de panoramische betekenis van het site profileren het kerkje van Grootloon. Vanaf het hoger gelegen kerkhof kan je genieten van wijdse vergezichten in oostelijke en zuidelijke richting. De bebouwing is beperkt. De hoogstamboomgaarden zijn een centraal en attractief element in de uitstraling van het landschap.

Sociaal-culturele waarde

De fruitteelt staat centraal in het landschap. De hele omgeving is erg attractief voor zachte recreatie. Talrijke fiets- en wandelroutes zijn er uitgestippeld.

Ruimtelijk-structurerende waarde

Het op een hoogte gelegen kerkje van Grootloon is visueel dominant aanwezig. Het omgevende landschap geldt als meest gave en uitgesproken voorbeeld van het traditionele boomgaardgebied eigen aan de streek Tongeren-Borgloon.

Landschapselementen en opbouwende onderdelen

Geomorfologie/hydrografie

Microreliëf:
 • microreliëf
 • talud
Macroreliëf:
 • macroreliëf
 • holle weg

sterk door erosie versneden heuvelend landschap

Hydrografische Elementen:
 • beek
 • vallei

Bollebeek

Geologie:
 • ontsluitingen

oude ambachtelijke zandgroeve

Elementen van bouwkundig erfgoed, nederzettingen en archeologie

Koeren en hovingen:
 • tuin

Grote Mot

Nederzettingspatronen:
 • nederzettingspatroon

langgerekt hoopdorp

Bouwkundig erfgoed:
 • (heren)woning
 • huis

o.a. Grote Mot

Landbouwkundig erfgoed:
 • hoeve
 • schuur
 • stal

o.a. Servaeshoeve

Kerkelijk erfgoed:
 • kerk

o.a. Sint-Servatiuskerk

Archeologische elementen:

Andere:

Elementen van transport en infrastructuur

Wegenis:
 • Romeinse weg

Tongeren-Kassel

Spoorweg:
 • oude tramroute

Borgloon-Oreye

Elementen en patronen van landgebruik

Puntvormige elementen:
 • bomengroep
 • solitaire boom
Lijnvormige elementen:
 • houtkant
 • hagen
Kunstmatige waters:
 • poel
Topografie:
 • onregelmatig
 • historisch stabiel
Historisch stabiel landgebruik:
 • permanent grasland

grasland onder boomgaarden

Typische landbouwteelten:
 • hoogstam

Opmerkingen en knelpunten

De ruilverkaveling Grootloon is in voorbereiding. Onderdeel van dit landschap is de motorcrosspiste in een oude ambachtelijke zandgroeve. Recente bebouwing levert geen bijdrage tot de landschapswaarden. Holle wegen hebben te lijden van aftakeling of zijn reeds ontschouderd, o.a. de Romeinse weg.