Tiegembos

Ankerplaats ID:A30047

Omschrijving

Deze ankerplaats ligt op de heuveltop en de zuidelijke helling ten noorden van het dorp van Tiegem in de gemeente Anzegem. Langs de hellingen zijn heel wat dalhoofden en bronnen aanwezig. De dalhoofden zijn sterk ingesneden en hebben steilranden langs de valleigrenzen. Vaak liggen de valleien onder weiland met perceelsrandbegroeiing (zoals knotbomen en opgaande bomen) of onder loofbos. De loofbossen herbergen een rijke voorjaarsflora. Op de kabinteskaart van graaf de Ferraris (1776) zijn gedeelten van de hellingen bebost. Ten westen van Tiegem ligt nog een vallei met uitgesproken steilranden die geaccentueerd worden door knotbomen en door een strook weiland in de eigenlijke vallei. Rond het Hellebos ligt de volledige helling (ook buiten de vallei) onder weiland. Rond het hof Ter Linden zijn er enkele zeer recente bebossingen. De overige boscomplexen komen vrij verspreid voor. Langs de kammen tussen twee valleien liggen voornamelijk grote akkerlandpercelen. Soms vormt een talud/graft, al dan niet met bomen of struiken begroeid, een duidelijke grens tussen percelen. In de beekvallei ten noordwesten van het Hof ter Linden komen enkele percelen met tuinbouw (fruitbomen) voor. De wegen lopen meestal langs de kamlijnen naar de top van de Tiegemberg. Het zijn voornamelijk holle wegen waarvan de taluds soms begroeid zijn met houtige soorten. De noordelijke grens van deze ankerplaats wordt gevormd door een dreef die langs het St-Arnolduspark loopt. De bebouwing ligt verspreid in de ankerplaats en bestaat uit grote hoeves en kleinere woningen. De recentste woningen hebben een behoorlijk volume. Sommige vallen op in het landschap door hun grootte en de kleur. De Helleboshoeve is een semi-gesloten hoeve met ten zuiden ervan een steil talud begroeid met bomen. De hoeve zelf is nog vrij gaaf en weinig verstoord door nieuwbouw. Op de top ligt de Bergmolen, een windmolen met stenen onderbouw. Vlakbij staat een houten uitkijktoren die (eenmaal boven) een panoramisch zicht biedt. In het St-Arnolduspark met gelijknamige kapel wordt een natuurlijk bronbeekje gebruikt voor het water van de vijvers.

Landschapswaarden

Wetenschappelijke waarde

Tiegemberg is een hoge top met langs de hellingen enkele natuurlijke en gave dalhoofden rond bronniveau’s met steilranden. Het bos heeft een rijke voorjaarsflora.

Historische waarde

Enkele waardevolle en gave hoeves, de Bergmolen en de St-Arnolduskapel vormen belangrijk bouwkundig erfgoed van de ankerplaats. Het historisch bebost karakter van de hellingen is bewaard gebleven.

Esthetische waarde

Op de top heeft men vergezichten in verschillende richtingen: naar de Scheldevallei en de Vlaamse Ardennen. De bebossing langs de hellingen benadrukt de zeer steile hellingsgraad. Langs die hellingen komen vele kleine landschapselementen voor zoals taluds al dan niet begroeid, graften,…. Het natuurlijk karakter van sommige beekvalleien die geaccentueerd wordt door de kleine landschapselementen, vormt een meerwaarde voor de ankerplaats.

Ruimtelijk-structurerende waarde

De topzone en de hydrografie structureren het wegenpatroon dat op zijn beurt de bebouwing in grote mate bepaalt.

Landschapselementen en opbouwende onderdelen

Geomorfologie/hydrografie

Microreliëf:
 • graft
 • talud

langs valleigrenzen, langs hellingen

Macroreliëf:
 • heuvel
 • holle weg

Tiegemberg

Hydrografische Elementen:
 • beek
 • vallei

dalhoofden; bronniveau’s

Elementen van bouwkundig erfgoed, nederzettingen en archeologie

Koeren en hovingen:
 • park

St-Arnolduspark met kleine waterpartijen

Landbouwkundig erfgoed:
 • hoeve

Hof Ter Linden; Helleboshoeve

Molens:
 • windmolen

Bergmolen

Kerkelijk erfgoed:
 • kapel

St-Arnolduskapel

Elementen en patronen van landgebruik

Lijnvormige elementen:
 • dreef
 • bomenrij
 • houtkant
 • knotbomenrij
Bos:
 • loof

ook tuinbouw met fruitbomen

Opmerkingen en knelpunten

Vanuit het dorp van Tiegem dijt de bebouwing verder uit langs de wegen waarbij het zicht op de beboste hellingen en de valleien belemmerd wordt. De hellingen en de topzone dienen gevrijwaard te blijven van nieuwe bebouwing om de esthetische waarde van deze beboste hellingen niet aan te tasten. In het noorden van deze ankerplaats ligt nog een vrij waardevol dalhoofd (NE-SW georiënteerd) dat niet in de ankerplaats opgenomen is omdat het gescheiden wordt door de N494 van het ankerplaats. Rond de ankerplaats liggen nog enkele kleinere bosjes (o.a. Bassegembos) die kunnen verbonden worden met de bossen uit deze ankerplaats.