R30068: Omgeving Poelbergmolen

Verstoring:

Herkenbaarheid: 2

Samenhang: 2

Gaafheid: 2

Wetenschappelijke waarde:

Restheuvel van het plateau van Tielt. Er is duidelijk een hellingsgradiënt aanwezig, verschillende bodemtypes. Aantal bronniveaus en steilranden terug te vinden in de relictzone.

Historische waarde:

Klein vijverbos is rest van groter boscomplex Ferraris, wegenstructuur grotendeels volgens 18de eeuw. 19de eeuwse embryonale ontwikeling van bewoningskernen. Verschillende waardevolle sites aanwezig : site met landhuis, kapel, boerderijen, molen, school.

Esthetische waarde:

Wijdse panoramische zichten op Mandel- en Leievallei en plateau van Tielt. Open landschap met weinig perceelsrandbegroeiing, verspreide bebouwing, percelering klein en regelmatig, kleine boscomplexen Vijverbos in zuidelijk deel. Enkele markante bomenrijen aanwezig. Beekvallei en koutercomplex sluit onmiddellijk aan bij de stadsrand met een duidelijke grasland-akkerlandstructuur.

Beleidswenselijkheden:

Vermijden dichtslibben door de verstedelijking in de richting van Tielt, versnippering door infrastructuur en verspreiding van (bio)industriële vestigingen tegengaan, versterken van de samenhang en buffering van de visuele verstedelijking door selectieve groenaanplanting