R10060: Bos- en akkercomplex Schuurhoven - Steenovens

Verstoring: Akker van Oostmalle is ten dele aangetast door woningbouw en door ruilverkaveling (RVK Malle).

Herkenbaarheid: 2

Samenhang: 2

Gaafheid: 2

Historische waarde:

Domein kasteel van Westmalle: bij Ferraris en Vandermaelen reeds aanwezig met een dubbele omwalling temidden van bos en heide; onmiddellijke omgeving ten noorden van het kasteel was bij Ferraris nog heide en bij Vandermaelen reeds ontgonnen gebied (bebost) en heeft nog steeds een gesloten karakter (dreven, bos en gesloten akkerland) en perceelsrichting en -structuur zijn nog herkenbaar (cf. MGI). Open Akker Westmalle: ten westen van kasteeldomein gelegen; voormalige open akker is nog steeds grotendeels open, maar steekt niet meer af tegen een ‘gesloten’ omgeving (heiningen, bos); aan rand van akker ligt het hof ter Driesche, het gehucht Schuurhoven en de kerk van Westmalle (dit lijken wel hoog-middeleeuwse elementen). Open Akker Oostmalle: voormalig open akker is nog steeds grotendeels open en steekt ook niet meer af tegen een ‘gesloten’ omgeving (heiningen en bos); aan rand van akker liggen de gehuchten Ganzenkuil, Groenstraat en Daad (namen wijzen op laat-middeleeuwse nederzettingen); open akker sluit aan op dorpskern Oostmalle. Archeologisch belang: toponiem ‘Steenakker’ verwijst naar Romeinse bewoning (ten zuidwesten van kasteel).

Esthetische waarde:

Kasteel, hoeve, dorpskern Westmalle en open akker vormen mooi ensemble, open karakter; noordelijker is het landschap gesloten (bos); aansluitende open akker van Oostmalle is minder opvallend in het omgevende landschap.

Beleidswenselijkheden:

Vrijwaren van verdere ruilverkavelingswerken.