R20004: Kwatem -Handkerselaar - Rasbeek

Verstoring:

Herkenbaarheid: 2

Samenhang: 2

Gaafheid: 2

Wetenschappelijke waarde:

In de drie gebieden ontspringt telkens een beekje uit enkele bronnen die daar aanwezig zijn doordat de ondergrond een ondoordringbare Ieperiaan-kleilaag bevat. Door de eroderende werking van de beekjes ontstond een golvend reliëf met een dicht drainage net van droge dalen en tijdelijke beekjes.

Historische waarde:

De structurerende landschapselementen; wegennet, perceelsvormen, bebouwing zijn nagenoeg niet gewijzigd sinds Ferraris. Ook de randbegroeiingen langsheen de weiden in de natte zones zijn vrij intact gebleven. De schaarse randbegroeiingen tussen de akkers in de hoger gelegen zones zijn na begin 1900 grotendeels verdwenen.

Esthetische waarde:

Deze relictzone geeft een idee hoe het landschap ten Zuidoosten van de Mark was voor de uitkleding van na begin 1900. Er zijn enkele knappe vierkanthoeves die in deze streek veelvuldig voorkomen.

Beleidswenselijkheden:

Vrijwaren van bebouwing en ondersteunende maatregelen voor het onderhoud en heraanleg van houtkanten en bomenrijen.