R20001: Tenbroek - Rifrafbeek - Harebeek

Verstoring:

Herkenbaarheid: 2

Samenhang: 2

Gaafheid: 2

Wetenschappelijke waarde:

Twee beekvalleien die ontspringen op de taalgrens in het bos Ter Rijst. De noordhellingen zijn steiler dan de zuidelijke (typisch voor de leemstreek t.g.v.ongelijke erosie-intensiteit van de 2 dalhellingen). Het is een overgangzone tussen het Pajottenland en het land van Edingen door het veel opener landschap in de valleitjes dan in het Pajottenland maar toch sterk contrasteert met het open landschap van de interfluvia.

Historische waarde:

Onderging de laatste 230 jaar weinig landschappelijke verandering, de perceelsrandbegroeiing is wel afgenomen.

Esthetische waarde:

Aan de rand van de zone liggen enkele mooie hoeves.

Beleidswenselijkheden:

Herstel en onderhoud van de perceelsbegroeiing.