R24002: Dendervallei

Verstoring: Bebouwing in de meersen.

Herkenbaarheid: 3

Samenhang: 2

Gaafheid: 2

Wetenschappelijke waarde:

Vooral alluviale gronden. Asymmetrische vallei als gevolg van de ongelijke dikte van de niveo-eolische zandleem- en leemafzettingen, zijn dik op de NW helling en dun op de ZO gelegen steile valleiwand. Oeverwallen langs de vallei. Verschillende kleine beekjes monden uit in de Dender, daar puinwaaiers aanwezig. Verschillende gefossiliseerde meanders aanwezig.

Historische waarde:

Meersen in de vallei aanwezig volgens Ferraris en Vandermaelen. Kleine blokkige percelen volgens Ferraris, structuur duidelijk herkenbaar. Gebied ten NW en ZW van Denderbelle: natte weilanden op Ferraris. Pollaremeersen en Molenmeersen: huidige toestand cf Ferraris. Gedeelte tussen Eichem en Pollare-Appelterre: percelering van Ferraris goed bewaard gebleven. Vallei ter hoogte van Zandbergen: volgens Ferraris meersen en bomenrijen, huidige toestand zeer gaaf en herkenbaar op Ferraris en Vandermaelen.

Esthetische waarde:

In de vallei nu kleine percelen bos en bomenrijen aanwezig. Dorpskernen aan de rand van de vallei. Bewoning aanwezig op de oeverwallen. Landgebruik vooral weiland. Ook populierenaanplantingen aanwezig. Oude meanders duidelijk te herkennen in het landgebruik. Pollaremeersen: kleine percelen bos en bomenrijen aanwezig tussen de weilanden. Gedeelte tussen Eichem en Pollare-Appelterre: open landschap met kleine blokkige percelen.

Beleidswenselijkheden:

Vrijwaren van bebouwing.