Liedekerkebos

Ankerplaats ID:A20062

Omschrijving

Liedekerkebos is gelegen op het grondgebied van de gemeenten Liedekerke, Sint-Katharina-Lombeek, Borchtlombeek en Wambeek. In het gebied stromen van noord naar zuid stromen de Hollebeek (ook Bellebeek genoemd) en de Kruisbeek, naast talrijke grachten. In het zuidelijk deel licht het “Radio-Elektrisch Centrum” waar diverse zendmasten opgericht werden. Langs het netwerk van meestal loodrecht op elkaar aansluitende wegen staan vaak bomenrijen met hier en daar devotiekapelletjes. Het gebied is langs alle kanten door bebouwing ingesloten en grenst in het noorden aan de rechtstreekse spoorlijn Brussel-Gent. Aan de noordzijde van de afbakening, nabij de Hollebeek ligt een talud met ruïnes en enkele kapelletjes: op deze plaats stond op het einde van de 18de eeuw nog de priorij van Muylem. Op de Ferrariskaart van het einde van de 18de eeuw was het een uitgestrekt bosgebied tussen Teralfene in het noorden en de lijn Pamel-Strijtem in het zuiden. De grens tussen Brabant en Vlaanderen liep er midden door. Liedekerke werd in het begin van de 19de eeuw bij Brabant gevoegd. In het midden van de 19de eeuw was volgens de kaart van Vander Maelen het deel ten zuiden van de weg van Liedekerke naar Borchtlombeek volledig gerooid. Enkele decennia later geeft de kaart van het Dépot de la Guerre, herzien in 1879, een situatie weer waarbij nagenoeg het ganse bos op enkele kleine percelen na, gerooid is. Vermoedelijk was dit een gevolg van de in die periode heersende landbouwcrisis. Het enigszins dambordvormige wegenpatroon blijft nog herkenbaar. Bomenrijen accentueren heden nog dit wegenpatroon. In de twintigste eeuw werd het gebied opnieuw bebost. Het westelijk deel van het Liedekerkebos bestaat uit een afwisseling van zuur eikenbos met tamme kastanje en populier of kleien percelen naaldhout. Dreven met beuk en populier werden aangeplant. In een depressie naar de Hollebeek toe heeft zich een smalle strook alluviaal bos ontwikkeld, waarin ook populier werd aangeplant. Op de open plaatsen komen jonge aanplanten van naaldhout of gemengd loofhout voor. In de omgeving van het Liedekerkebos komen graslandvegetaties voor. Haagkanten, poelen en bomenrijen komen er voor. Ook inzake fauna is Liedekerkebos waardevol.

Landschapswaarden

Wetenschappelijke waarde

Sommige gedeelten van het bos en de graslanden in de omgeving van het Liedekerkebos zijn biologisch waardevol.

Historische waarde

Het huidige Liedekerkebos is een relict van een groot bosgebied dat zich tot in de 19de eeuw tot Pamel uitstrekte.

Esthetische waarde

De sterk versneden bosranden met talrijke weide-enclaves geven het gebied een hoge belevingswaarde.

Landschapselementen en opbouwende onderdelen

Geomorfologie/hydrografie

Microreliëf:
 • microreliëf
 • talud
Macroreliëf:
 • macroreliëf
Hydrografische Elementen:
 • waterloop
 • beek
 • vallei

Elementen van bouwkundig erfgoed, nederzettingen en archeologie

Kerkelijk erfgoed:
 • kapel
 • klooster

enkel ruïne

Archeologische elementen:

Elementen van transport en infrastructuur

Wegenis:
 • weg
 • pad

Spoorweg: Waterbouwkundige infrastructuur:

 • grachtenstelsel

Elementen en patronen van landgebruik

Puntvormige elementen:
 • bomengroep
Lijnvormige elementen:
 • dreef
 • bomenrij
 • hagen
Bos:
 • naald
 • loof

Opmerkingen en knelpunten

Bebouwing aan de zuidelijke rand, vooral in de omgeving van het Radio-Elektrisch Centrum.