R40083: Molenbeek-Cottembeek Wetteren - Bavegem

Verstoring:

Herkenbaarheid: 2

Samenhang: 1

Gaafheid: 1

Wetenschappelijke waarde:

Kleine beekdepressie gelegen in zandlemig gebied.

Historische waarde:

Toestand op de kaart van Ferraris: kronkelende beek duidelijk te herkennen door bomenrijen, zeer smalle vallei met natte weilanden, meersen, weinig perceelsranden en zeer kleine percelen bos. Vallei wordt breder naar het zuiden toe. Bebouwing enkel langs de rand van de beekvallei. Toestand Vandermaelen herkenbaar bij Ferraris en de huidige toestand: duidelijke vallei te herkennen aan de natte weilanden, geen grote percelen bos meer aanwezig. MGI 1/20,000 : idem, zeer weinig perceelsranden overgebleven.

Esthetische waarde:

Beek duidelijk te herkennen aan de bomenrijen die grotendeels bewaard zijn gebeven. Omliggende percelen regelmatig en rechthoekig. Af en toe nog een heel klein perceel bos overgebleven.