R40063: Zijbeken van de Dender en gebied Nederhasselt - Steenhuize-Wijnhuize

Verstoring:

Herkenbaarheid: 0

Samenhang: 2

Gaafheid: 2

Wetenschappelijke waarde:

Gebied Nederhasselt - Steenhuize-Wijnhuize : langgerekt en zachtgolvend laagland, leemlandschap, ontstaan gedurende laatste ijstijden.

Historische waarde:

Structuur en vorm van de beken en valleien bij Ferraris en Vandermaelen duidelijk herkenbaar en vrij gaaf in de huidige toestand. Denderhoutem: enkel de beekvalleien zijn herkenbaar op Ferraris en Vandermaelen. Denderleeuw, vallei van de Wildebeek: vallei duidelijk herkenbaar op Ferraris en Vandermaelen, percelering en wegenpatroon niet gewijzigd.

Esthetische waarde:

Beperkt aantal vergezichten topografisch bepaald en begrensd door reliëf, bebouwing, vegetatie, sterk versnipperde en onregelmatige open ruimten. Beekvalleien duidelijk herkenbaar door oevers die beplant zijn met bomenrijen en kleine percelen bos. Denderhoutem: langs de beken: oevers beplant met bomenrijen, kleine bospercelen in de valleitjes.

Beleidswenselijkheden:

Vrijwaren van de resterende open ruimte door weren en bufferen van bewoning en infrastructuur. Accentueren van de landschappelijke structuren door benadrukken van de perceptieve kwaliteiten van het reliëf en de valleien.