R40010: Lembeekse bossen - Bellebargiebos

Verstoring:

Herkenbaarheid: 3

Samenhang: 2

Gaafheid: 2

Wetenschappelijke waarde:

Bossen gelegen op een hoogtekam, overblijfsel van de eeuwenoude stuifduinen. Maken deel uit van de dekzandrug Maldegem - Stekene, behorend tot de Vlaamse Vallei.

Historische waarde:

Kwadebossen : boscomplex op Ferraris, ook bossen ten NO en kleine bosfragmenten ten N van Burggravenstroom. Omliggende percelen : strookvormig, richting volgens Ferraris, nu grotere oppervlakte. Zowel weiland als akkerland aanwezig. Typisch voor het Bellebargiebos is het goed bewaarde rabattenpatroon.

Esthetische waarde:

Relictzone is gelegen op een weinig uitgesproken dekzandrug met compartimenten bos en open landbouwland. Verschillende boscomplexen hebben regelmatige percelering te herkennen aan het wegenpatroon door de bossen. Het omliggende open landschap heeft regelmatige, strookvormige percelering, opstrekkend langs de wegen. Bebouwing aanwezig in de relictzone : enkele verspreide bebouwingselementen en andere gelegen langs de wegen aan de rand van de relictzone.

Beleidswenselijkheden:

Controle op het recreatieve gebruik en op de bebouwing, vnl. m.b.t. de weekendverblijven. Accentueren grenzen met het Meetjesland, de Zeeuwsch-Vlaamse polders en de Moervaartdepressie. Verbinden boscomplexen en toevoegen lineair groen is aangewezen