R10039: Gammel en Achtel

Verstoring: Binding met onmiddellijke omgeving (akkers en valleigebied) is verbroken door ruilverkaveling (RVK Meer).

Herkenbaarheid: 3

Samenhang: 2

Gaafheid: 2

Historische waarde:

Gammel: gehucht met eigen open akker ten noorden van de grote open akker van Rijkevorsel; bij Ferraris twee driehoekvormige pleinen met elkaar in verbinding staand door gehuchtstraat (Grote en Kleine Gammel), wat nog in huidige wegstructuur zichtbaar is; oostelijke plein met vijver is doorsneden door nieuwe baan. Valleigronden van de Kleine Mark hebben gesloten karakter (bos en restanten opgaande begroeiing) nagenoeg behouden (bij Ferraris bocagelandschap) en perceelsrichting komt nog overeen met Ferraris en MGI. Achtel: klein fraai gehucht met kapel en plein met open akker. Gronden ten westen van Achtel hebben nog zelfde ontginningsrichting als bij MGI, doch het gesloten karakter is verloren gegaan.

Esthetische waarde:

Twee opvallende gehuchten met oude structuur, niet uitgebreid door nieuwe bebouwing.

Sociaal-culturele waarde: Oudste vermelding van Gammel dateert uit 1285 als ‘Gammerle’, wat etymologisch duister is. Achtel (Achterlee) is reeds vermeld in 1293, maar zou veel ouder zijn.