R10040: Kolonie Wortel en bos- en akkercomplex Heikant

Verstoring:

Herkenbaarheid: 3

Samenhang: 3

Gaafheid: 3

Historische waarde:

Vallei van de Noordermark: meanderende loop, afgeboord met opgaand groen en bosperceeltjes; huidige perceelsstructuur en -richting laat vroegere structuur doorschijnen (cf. MGI); ter hoogte van Strikke Ven lange percelen, radiaalvormig opgesteld. Zwart Water - Heikant: bij Ferraris en Vandermaelen heide met vennen; wegenstructuur en bebouwing komen ter hoogte van Heikant nog goed overeen met opbouw ten tijde van Ferraris; beboste stukken zijn de meest waardevolle, bosstructuur is nog duidelijk herkenbaar en restanten van Strikke Ven en het Zwart Water zijn hierin opgenomen. Kolonie Wortel: reeds bij Vandermaelen aangegeven; drevenstructuur en grondgebruik zijn gaaf en goed herkenbaar (cf. MGI). Archeologische vondst: mogelijke middeleeuwse motte nabij Vossenberg.

Esthetische waarde:

Systematische ontginningsstructuur van de kolonie van Wortel valt op in het omgevende open landschap.

Sociaal-culturele waarde: Rijksweldadigheidskolonie van Wortel

Beleidswenselijkheden:

Ruilverkavelingen niet in gebied laten plaatsvinden en huidige structuur van kolonie van Wortel en binding met Markvallei en kolonie van Merksplas behouden.