R10078: Vallei van de Grote Schijn, kasteeldomeinen en bosgebieden

Verstoring: Albertkanaal, R11 en A13 doorsnijden vallei; bebouwing drukt tegen randen van vallei; E34 snijdt het zuidoostelijke deel van relictzone (overgang naar vallei van de Tappelbeek is verbroken).

Herkenbaarheid: 3

Samenhang: 3

Gaafheid: 2

Wetenschappelijke waarde:

Grote Schijn is derde beek, naast Kleine Schijn en Zwanebeek, die de zuidflank van de pleistocene kleiplaat ontwatert.

Historische waarde:

Vallei van de Grote Schijn: sterk meanderende loop; ter hoogte van Kasteel van Wijnegem nog steeds gesloten karakter door bosjes (cf. Ferraris, Vandermaelen en MGI), aangrenzend hogergelegen landbouwland heeft open uitzicht, vroegere perceelsstructuur is nagenoeg verdwenen en wegenpatroon is nog herkenbaar (cf. MGI); ter hoogte van Rivierenhof ook nog steeds gesloten karakter (door opgaande begroeiing) (cf. MGI), deel is vergraven en als park aangelegd; ter hoogte van vroeger kasteel van Halle langgerekte percelen met restanten perceelrandbegroeiing en herkenbaar wegenpatroon (cf. Vandermaelen en MGI); ter hoogte van Spreeuwenberg goed herkenbare en relatief gave perceelsstructuur met restanten opgaande begroeiing (cf. MGI); ter hoogte van kasteel van Schilde een sterk gesloten valleilandschap (cf. Ferraris, Vandermaelen en MGI); ter hoogte van Bleekhof en Vrieselhof goed herkenbare perceelsstructuur en grachtenpatroon (cf. Ferraris en MGI), hoofdzakelijk bebost met verspreid voorkomende open stukken akker met randbegroeiing. Kasteel van Wijnegem: bij Ferraris reeds vermeld; herkenbare en relatief gave structuur (cf. MGI). Rivierenhof en Merckshof: bij Ferraris reeds vermeld; structuur komt overeen met Vandermaelen en MGI. Cultuurgrond nabij St.-Antonius: bij Ferraris open heide; bij Vandermaelen is heide systematisch ontgonnen; nu lange percelen met restanten perceelsrandbegroeiing (cf. MGI). Kasteel van Halle: herkenbare parkstructuur, aansluitend op valleigebied (cf. Vandermaelen en MGI). Kasteel Spreeuwenberg: relatief gave parkstructuur (cf. MGI). Kasteel van Schilde: bij Ferraris reeds vermeld; gave en herkenbare structuur (cf. Ferraris); weliswaar ingsloten door bebouwing. Kasteel Vrieselhof en Bleekhof: bij Ferraris reeds vermeld; goed herkenbare parkstructuur. Bos ter hoogte van Antitankgracht: bij Vandermaelen nog heide in ontginning; bebossingsaanzet bij MGI. Hendriksvoort en Halse Hoek: bij Ferraris hoofdzakelijk heide; bij Vandermaelen ontgonnen hei (vnl. bos); herkenbaar wegpatroon, toegenomen bebouwing en uitgedund bos (cf. MGI). Archeologische vondsten: bewoning vanaf 9de - 10de eeuw tot late middeleeuwen op oevers van de Schijn (ten westen van kerk van Deurne); mesolithische site ten noorden van Rivierenhof; lithisch materiaal opgebaggerd uit Grote Schijn (nabij Immerseel); neolithische bijl nabij Koolsvelden (Wijnegem); lithisch materiaal langs de oevers van de Zwanebeek (ten noorden van kasteel van Wijnegem); zone met belangrijke Ijzertijdsporen en Romeinse vondsten op Kapelleveld en nabij St.-Janskapel in Wommelgem (slechts voor de helft in relictzone); vroege-, volle-, late- en post-middeleeuws materiaal nabij hoeve Rundvoord; neolithische site langs Kleine Beek ter hoogte van Puttenhof; resten van oude dreef naar Vrieselhof; postmiddeleeuwse bewoning(sresten) nabij Hendriksvoort; belangrijke Ijzertijdnederzetting ‘De Schom’ en concentratie middeleeuws materiaal ten zuidwesten van Halse Hoek; laat- en postmiddeleeuwse bewoning langs E34 ten zuidoosten van Halse Hoek; grote schervenconcentratie uit Late Ijzertijd nabij Liefkenshoek te Halle.

Esthetische waarde:

Riviervallei dringt het verstedelijkt gebied binnen; mooi meanderend verloop; mooie en gave verbinding met aanpalende kasteeldomeinen.

Sociaal-culturele waarde: Grote Schijn is deels grens tussen Schelle en Oelegem.

Beleidswenselijkheden:

Vrijwaren van bebouwing en verdere versnippering.