R30028: Akkerlandschap Moere

Verstoring: Een deel valt in ruilverkavelingsgebied (Zande 27/11/91).

Herkenbaarheid: 2

Samenhang: 1

Gaafheid: 1

Wetenschappelijke waarde:

Laaggelegen ontveningsgebied, zeer waterrijk, talrijke sloten.

Historische waarde:

Doeveren : oude sites met walgracht en circulaire structuren. Wegenpatroon volgens Ferraris. Turfontginningssite Moere

Esthetische waarde:

Open landschap met gerichte zichten in vele richtingen, invloed van de bebouwing. Kleine regelmatige percelering, zeer weinig perceelsrandbegroeiing, verspreide bebouwing, weiland en akkerland. Structurele kenmerken nog aanwezig : wegenpatroon, N-Z-verlopende grachten, langgerekte percelering loodrecht op de hoofdweg, typische woningen in dijknederzettingen (Voorbeeld Moere).

Beleidswenselijkheden:

Behoud van het open landschapskarakter van de relictzone met de typische kenmerken.