R40022: Krekengebied van Overslag

Verstoring: De relictzone valt gedeeltelijk in het ruilverkavelingsgebied Moerbeke (20/12/91) namelijk het gedeelte rond de Watergang van de Moerbekepolder.

Herkenbaarheid: 3

Samenhang: 3

Gaafheid: 2

Wetenschappelijke waarde:

Krekengebied, deel van de Vlaamse Vallei, vormt duidelijk contrast met de dekzandrug van Maldegem - Stekene.

Historische waarde:

Open landschap ook volgens Ferraris. Sint-Elooiskreek en polder: vorm herkenbaar volgens Ferraris, percelering is wel gedeeltelijk gewijzigd. Gebied ten oosten van Overslag: kleine percelen met resten van perceelsranden en kleine boscomplexen. Kreken- en poldergebied Grote Kreek : open landschap cfr Ferraris, percelen van gemiddelde grootte. Grote Kreek duidelijk te herkennen op Ferraris. Omliggende percelering is grotendeels veranderd. Meer oostwaarts : percelering meer gelijkenissen met Ferraris. Perceelsranden grotendeels verdwenen. Weinig tot geen bebouwing aanwezig, stratenpatroon wel gedeeltelijk veranderd.

Esthetische waarde:

Vlak landbouwgebied met kleine, lage kerndorpen en sterk verspreide alleenstaande bebouwing en kleine (dijk)dorpen. Dijken, sloten en kreken zijn structuurbepalend. Weidse panoramische zichten in de meeste richtingen. De dijken met groenschermen zijn ruimtebepalend. Het sterk hoekig verloop van de kreken bepaalt in belangrijke mate de ruimtelijke indeling van het gebied. Open landschap met grote percelen. Vlak open karakter van de polders wordt rond de Sint-Elooiskreek doorbroken door een paar bomengroepen. Duidelijk verschil in percelering en landgebruik met Nederlands grondgebied.

Beleidswenselijkheden:

Richtinggevend zijn grondgebonden landbouw, natuur en niet-infrastructuurgebonden openluchtrecreatie. Behoud van de samenhang en herkenbaarheid van structurerende elementen zoals dijken, kreken en kavelstructuur. Respecteren van de hydrologische en pedologische gradiënten langs de overgang met de zandstreek.