Kasteel Groenhof

Ankerplaats ID:A20003

Omschrijving

Het kasteel Groenhof ligt ten noorden van de dorpskern van Malderen. Het is een voorbeeld van hoe een hoeve uitgroeide tot een kasteel. De omgeving van het kasteel is sinds het einde van de 18de eeuw nauwelijks veranderd. Het oude Hof ten Broek groeide uit tot een erflaathof. Het gebied sluit aan bij ankerplaats Hof te Melis, grotendeels gelegen in de provincie Antwerpen. Groenhoven vormde een geheel bestaande uit een hof, het latere kasteel, en twee andere hoven waaronder het Hof ten Broek en de eveneens langs de Molenbeek gelegen Herbodinnemolen. In het gebied is een uitgebreid grachtenstelsel aanwezig. Langsheen de beken behielden de weiden, indien ze niet bebost werden, grotendeels hun perceelsrandbegroeiing. Een eertijds feodaal goed met een landhuis in neoclassicistische stijl gebouwd op het einde van de 19de eeuw. Ook het landschappelijk park in Engelse stijl dateert uit deze periode, het bevat nog enkele lineaire strukturen uit vorige perioden, naast een beukendreef, vijvers en nieuw aangelegde waterbekkens. In het domein bevinden zich eveneens een neogotische kapel en een hoeve. In de omgeving komen talrijke bomenrijen voor. In het omgeving van het kasteel treffen we zowel naald- als loofhout aan. Het landschap in de onmiddellijke omgeving van het kasteel Groenhof en de Molenbeek is nog gaaf met nog heel wat perceelsrandbegroeiing

Landschapswaarden

Wetenschappelijke waarde

Het op het einde van de 19de eeuw aangelegde park rond het kasteel herbergt een aantal zeldzame en oude bomen.

Historische waarde

De omgeving van het kasteel Groenhof is volgens de kaart van Ferraris nauwelijks gewijzigd. Het oude Hof ten Broke groeide uit tot een erflaathof met kasteel Groenhoven. Het huidige kasteel is neoclassicistisch en omringd met een interessant park in landschappelijke stijl.

Landschapselementen en opbouwende onderdelen

Geomorfologie/hydrografie

Microreliëf:
 • microreliëf
Hydrografische Elementen:
 • waterloop
 • beek
Moerassige gronden:
 • moeras

Elementen van bouwkundig erfgoed, nederzettingen en archeologie

Koeren en hovingen:
 • park
Kastelen, landgoederen en aanhorigheden:
 • kasteel
Landbouwkundig erfgoed:
 • hoeve
 • schuur
 • stal
 • wagenhuis
Kerkelijk erfgoed:
 • kapel

Elementen van transport en infrastructuur

Wegenis:
 • weg
 • pad
Waterbouwkundige infrastructuur:
 • grachtenstelsel

Elementen en patronen van landgebruik

Puntvormige elementen:
 • bomengroep
Lijnvormige elementen:
 • bomenrij
 • perceelsrandbegroeiing
Kunstmatige waters:
 • vijver
Bos:
 • naald
 • loof

Opmerkingen en knelpunten

Verspreide bebouwing in de omgeving van het kasteel Groenhof en het Hof ten Broek.