R30030: Vallei van de Mouwbeek

Verstoring:

Herkenbaarheid: 2

Samenhang: 2

Gaafheid: 1

Wetenschappelijke waarde:

Oud bos en heiderelicten aanwezig op de perceelsranden.

Historische waarde:

Loop van de beek volgens Ferraris, gedeelte Sparappel-Marekasteel is zone met grafveld uit Metaaltijden, gebied met middeleeuwe sporen, ijstijdsporen, zone met polygonale structuren en grafveld.

Esthetische waarde:

Open landschap met zichten op Mouwbeek en kleine boscomplexen. Oevers van de beek omgeven met bomen, vallei vooral weilanden, geen perceelsrandbegroeiing, enkele kleine bossen.

Beleidswenselijkheden:

Behoud van het landschap in de vallei met behoud van de natuurlijke loop van de beek.