Gijverinkhove - Bampoelbeek

Ankerplaats ID:A30024

Omschrijving

Deze ankerplaats ligt tussen de bebouwde kernen van Gijverinkhove en Hoogstade (bieden gem. Alveringem) met een noordelijke uitloper naar Izenberge (idem). In het zuiden wordt ze begrensd door een dreef . Deze ankerplaats ligt volledig op het plateau van Izenberge waar een dikke kwartaire zandleemlaag de tertiaire klei van Ieper bedekt. Dankzij de vruchtbare kwartaire mantel is dit gebied sinds lang ontgonnen als landbouwland. In deze ankerplaats ligt een grote komvormige depressie rond het brongebied van de Bampoelbeek. In het zuidoosten van de ankerplaats stroomt de Koekuitbeek en in het noorden vormt de Pastorijbeek de grens van de ankerplaats. In de depressie zijn geen gebouwen aanwezig. Elders in de ankerplaats liggen heel wat waardevolle en gave hoevecomplexen met aansluitend daarop één of meerdere huisweiden. De rest van het landbouwland is akker. Verschillende hoeves liggen een stuk van de weg met een toegangslaan, en zijn nog deels omgracht. Soms resten nog enkele fruitbomen van een boomgaard vlakbij de hoeve. Het is dus een mozaïek van weilanden dichtbij hoeves en akkerlanden. Langs weilanden en vlakbij hoeves treft men verspreid en versnipperd bomenrijen, houtkanten en hagen aan. Ter hoogte van Gijverinkhove en Izenberge hebben de weilanden nog losstaande knot/bomenrijen. Vroeger was de perceelsrandbegroeiing veel dichter en meer aaneengesloten dan nu. De kerk van Gijverinkhove met kerkhof, en de pastorie met ommuurde tuin vallen op in het landschap omdat ze op de hoogste stukken van de omgeving liggen en door de omgevende bomenrij. Een deel van de gracht rond de kerk rest nog. De onderste lagen van de kerk bestaan uit zandsteen en zijn waarschijnlijk de resten van de Romaanse kerk. Ten zuidoosten van de kerk ligt de waardevolle hoeve Kasteelhof met vlakbij een deel van de gracht van het vroegere kasteel. Het militaire kerkhof van Hoogstade behoort tot deze ankerplaats vanwege de historische rol van het plateau dat tijdens WOI niet bezet geweest is door de Duitsers. De wegen zijn eerder smal en sommige nog onverhard. We hebben dus een open kleinschalig landschap met waardevolle hoeves, kleine percelen en restanten van perceelsrandbegroeiing.

Landschapswaarden

Wetenschappelijke waarde

De ankerplaats bevindt zich in een gaaf deel op het Plateau van Izenberge waar de zandleemgrond gezorgd heeft voor een vroege ontginning. De komvormige depressie van het brongebied van de Bampoelbeek is een geomorfologisch verschijnsel dat landschappelijk opvalt door hoogteverschillen.

Historische waarde

Het gebied is zeer vroeg ontgonnen geweest als landbouwland waarbij de oorspronkelijke percelering, bewoning en wegenpatroon goed bewaard is gebleven. Verspreid liggen bij hoeves soms nog resten van de vroegere walgracht. De kerk van Gijverinkhove en pastorie (deels omwald) zijn op het hoogste punt gelegen. Het militair kerkhof van Hoogstade herinnert aan de strategische ligging van het plateau tijdens WOI.

Esthetische waarde

De grote gaafheid van het bouwkundig erfgoed (de hoeves, kerk van Gijverinkhove met kerkhof, en pastorie en ommuurde tuin soms nog (gedeeltelijk) omgracht) versterkt de visueel-esthetische waarde van het omliggende oude landbouwland met vrij intacte percelering. Dankzij het open landschap heeft men in verschilende richtingen op het plateau een goed zicht.

Ruimtelijk-structurerende waarde

Het aanwezige wegenpatroon (overal op plateau van Izenberghe) vertoont twee patronen die de inplanting van bewoning/bebouwing bepaald hebben.

Landschapselementen en opbouwende onderdelen

Geomorfologie/hydrografie

Macroreliëf:
  • markante terreinovergang

depressie rond brongebied van Bampoelbeek

Hydrografische Elementen:
  • beek

Bampoelbeek

Elementen van bouwkundig erfgoed, nederzettingen en archeologie

Landbouwkundig erfgoed:
  • hoeve

vele hoeves zijn waardevol en zonder storende nieuwbouw; Kasteelhof

Kerkelijk erfgoed:
  • kerk

kerk van Gijverinkhove met kerkhof en aansluitend de pastorie en tuin

Elementen en patronen van landgebruik

Lijnvormige elementen:
  • bomenrij
  • houtkant
  • knotbomenrij

restanten van bomenrijen langs weilandgrenzen en rond hoeves

Topografie:
  • onregelmatig

Andere:

Opmerkingen en knelpunten

Hoogspanning doorsnijdt dit gebied en doet afbreuk aan de esthetische en belevingswaarde. Vanuit de bestaande kernen dient men nieuwe bebouwing en lintbebouwing te vermijden om het vrij open landschap te behouden. Door het open landschap hebben storende constructies buiten de ankerplaats een negatieve invloed op de esthetische waarde van de ankerplaats. Bij de hoeves zijn de nieuwe recente uitbreidingen van het landbouwbedrijf soms storend door hun uitzicht. Niet-grondgebonden landbouwbedrijven moeten gemeden worden in dit gave en herkenbare landbouwlandschap. Ten oosten van de kerk ligt een tuinbouwperceel dat niet past binnen dit landschap. De aanwezige perceelsrandbegroeiing moet minstens behouden blijven en dient ter ondersteuning van de cultuurhistorische waarde hersteld te worden.