R40081: Eedgoed-Brostberghbos-Kerselaars

Verstoring:

Herkenbaarheid: 1

Samenhang: 1

Gaafheid: 1

Wetenschappelijke waarde:

Vallei van de Wellebeek (Rampsande, Klaarte, Den Bogt): Kleine beekdepressie gelegen in zandlemig gebied.

Historische waarde:

Toestand op Ferraris: zeer smalle beekvallei van de Wellebeek te herkennen aan de natte weilanden, percelen bos. Loop van de beek wordt benadrukt door bomenrijen. Grotere boscomplexen ter hoogte van Kerselaars en in het noordelijk deel van de relictzone. Zelfde toestand herkenbaar op de kaart van Vandermaelen en MGI 1/20,000, percelen bos wel gedaald in aantal en oppervlak. Brostberghbos: het Nonnenbos en het kasteeldomein Eedgoed. Heeft een nog grotere versnipperde indruk: mozaïek van bos, vijvers, dammen, wastines, landbouwgronden en kleine gehuchten. Toestand op Ferraris van het domein Eedgoed: omgeven door een reeks vijvers die naar de dorpskern van Serskamp aan een heidezone grensde.

Esthetische waarde:

Loop van de Wellebeek duidelijk herkenbaar door de bomenrijen langs de oever, kleine percelen bos gelegen in de beekvallei, regelmatige en kleine percelen, meestal rechthoekig tot strookvormig. Weinig perceelsranden aanwezig, geen bebouwing. Twee grotere boscomplexen in het noordelijk en het zuidelijk gedeelte van de relictzone.