R20036: Kattemeuterbos - linkeroever van het kanaal Brussel- Willebroek

Verstoring:

Herkenbaarheid: 2

Samenhang: 2

Gaafheid: 1

Historische waarde:

Lintkasteel: De directe beboste omgeving van het kasteel met bos en dreven is weinig veranderd. De wijdere omgeving is echter wel een stuk gewijzigd door bebossing na Ferraris. Willebroekse Vaart: De bomenrij langsheen de vaart is een belangrijk landschapsbepalend element dat dateert van voor Ferraris. Het werd echter gedurende de periode tot nu nog belangrijker door dat de overige bomenrijen langs de wegen en de beek verdwenen. Verder is het landschap ongeschonden. Lint: restanten van een gesloten alluviaal landschap, de bebossing kwam er pas de laatste 50 jaar. De perceelsvormen bleven ongewijzigd sinds Ferraris. Kattemeuterbos: Historisch bos met kasteel en dreven. Het vormt 1 geheel met de bomenrijen langsheen het kanaal in het open landschap (werd pas na Ferraris open).

Beleidswenselijkheden:

Het herstel van het drevenlandschap langs weerszijden van het kanaal en het behoud van de dubbele bomenrij op de dijk langs het kanaal en bij het kapen van de huidige populierenrijen meer streekeigen bomen aanplanten.