R10031: Ontginningsblok Zwart Goor en vallei van De Beek

Verstoring: Gebied ligt volledig binnen ruilverkavelingsgebied (RVK Meer). E10-put Minderhout is in valleigebied gelegen.

Herkenbaarheid: 2

Samenhang: 2

Gaafheid: 1

Historische waarde:

Zwart Goor was bij Ferraris en Vandermaelen een groot ven; hoevegebouw en resterende perceelsstructuur, dreven en bospercelen zijn nog herkenbaar (cf. MGI), doch schaalvergroting is hier opgetreden door ruilverkaveling. Ten zuiden van Rooimanshoeve (reeds bij Ferraris en Vandermaelen benoemd) komt een bebost ven voor, het Moer genaamd, dat bij Ferraris aansloot op het ‘Hassels Bosch’. De beboste stukken en enkele toegangswegen zijn waardevoller dan de akkers en weilanden. Deze laatste hebben een duidelijke schaalvergroting ondergaan (cf. ruilverkaveling). Archeologisch belang: mogelijke archeologisch waardevolle bewoning nabij ‘Tolberg’ en prehistorische bewoning nabij ‘Vaalmoer’, ‘Begijnenputten’ en ‘Wolvenberg’ (ten westen - zuidwesten van de relictzone gelegen). Vallei van De Beek: enkele beboste terreinen getuigen nog van het gesloten karakter ten tijde van Ferraris, bij MGI hoofdzakelijk beemden en kleine bosjes aansluitend op het ‘Hassels Bosch’ (ten zuidwesten van vallei gelegen).