Doelbos en Reutelbos

Ankerplaats ID:A30042

Omschrijving

Deze ankerplaats ligt in de gemeente Zonnebeke (Beselare) ten oosten van de autoweg A19 Ieper – Kortrijk en ten westen van Beselare. De interfluviale kam tussen het Ijzer- en Schelde-Leie-bekken structureert het landschap in deze ankerplaats. Deze rug heeft enkele bronniveau’s en wordt door terugschrijdende beekerosie versneden. De Polygonebeek ontspringt in het Doelbos, de Reutelbeek ontspringt ten westen van de autostrade (buiten de ankerplaats). Ze hebben beiden een vrij natuurlijke loop en meanderen sterk rond het Vijverbos. Ze behoren tot het bekken van de Leie (en Schelde). De Polygonebeek heeft langs haar loop enkele kleinere bosjes én begeleidende bomen en struiken. Ook de Reutelbeek heeft langs haar oevers bomen en struiken die haar loop accentueren in het landschap. Stroomafwaarts van de samenvloeiing van beide beken ligt het Vijverbos. Het Doelbos bestaat uit naaldbomen en heeft een geometrisch drevenpatroon dat vertrekt vanuit het Brits militair kerkhof. Tijdens de 19e eeuw was het een militaire paardenrenbaan. Het bosje langs de Polygonebeek, het Reutelbos en het Vijverbos bestaan uit loofbomen. Deze bossen vormen restanten van een groter boscomplex uit 17e-18e eeuw en bevinden zich op gronden die voor landbouw weinig geschikt waren en zijn door de bodemcondities. Het Reutelbos is een natuurreservaat met een waardevolle flora en fauna. Aansluitend bij de beken liggen voornamelijk weilanden die rond het Reutelbos en de Polygonebeek nog gave knotbomenrijen en struiken hebben langs de perceelsgrenzen. Daarbuiten ligt een mozaïek van wei- en akkerlanden. De weinige bebouwing ligt sterk verspreid en bestaat uit landbouwbedrijven. Deze ankeplaats kent weinig versnijding door wegen. In het Doelbos ligt een Brits militair kerkhof en ten noorden ervan ligt er ook één. Beide herinneren aan WOI die in deze streek zware verwoestingen en vernieling heeft aangebracht. De meeste bossen (o.a. Doelbos) en gebouwen dateren van na WOI. De bebossing langs de heuvelkam accentueert de hoogte en de waterscheidingsgrens van deze kam. De begeleidende bomen langs beeklopen accentueren de loop van de beken. Uit het zuiden van de ankerplaats heeft men een goed (over)zicht op de zuidelijke helling van de kam met een grote aaneengesloten blok van weilanden bij de beken met begeleidende bomen en struiken. Deze begroeiing, de aaneenschakeling van weilanden en de vrij natuurlijke loop van de beken geven een grote esthetische waarde aan het landschap.

Landschapswaarden

Wetenschappelijke waarde

Deze bossen zijn gelegen op de kam van de rug van Westrozebeke. De beken hebben een vrij natuurlijke en meanderende loop die langs hun loop bomen en struiken en zelf s kline bosjes hebben. Deze bosjes hebben een specifieke vochtminnende waardevolle flora.

Historische waarde

De huidige bossen zijn restanten van een groter boscomplex uit 17de-18de eeuw. Het Doelbos was in de 19de eeuw een militaire paardenrenbaan en werd na WOI opnieuw aangeplant. Het Polygon Wood Cemetery en het Buttes New British Cemetery herinneren aan het oorlgosverleden van deze streek tijdens WOI.

Esthetische waarde

De aanwezig bossen benadrukken de rug van Westrozebeke. De beeekbegeleidende bomen en struiken accentueren de natuurlijke loop van de beken wat een meerwaarde geeft aan de natuurlijkheid van deze beken. De grote reliëfsverschillen zorgen voor een uitgesproken zicht op de valleien van de Reutel- en de polygonebeek waarbij de begeleidende weilanden langs de beken deze structuur nog benadrukken. De dreven in het Doelbos accentueren het geometrisch wegenpatroon in het bos.

Sociaal-culturele waarde

Het Reutelbos is een natuureservaat.

Landschapselementen en opbouwende onderdelen

Geomorfologie/hydrografie

Macroreliëf:
  • heuvel

interfluvium Schelde-Leie en Ijzer

Hydrografische Elementen:
  • beek

Reutel- en Polygonebeek; brongebied Polygonebeek

Elementen van bouwkundig erfgoed, nederzettingen en archeologie

Militair erfgoed:

militaire kerkhoven WOI; doelbos voormalige militaire paardenrenbaan

Elementen en patronen van landgebruik

Lijnvormige elementen:
  • dreef
  • bomenrij
  • knotbomenrij

begeleidende bomenrijen langs beken

Bos:
  • naald
  • loof
  • struweel

Opmerkingen en knelpunten

De autostrade in het westen van de ankerplaats scheidt ze van de Nonnebossen en maakt dat de loop van de Reutelbeek verstoord is door de inbuizingen rond de autostrade. De weinig landbouwbedrijven hebben nieuwbouw als uitbreiding van het bedrijf die echter storen werkt in het landschap. Deze nieuwbouw dient gebufferd te worden. Het zicht op de hellingen dient gevrijwaard te blijven. Om het landelijk karakter te bewaren zijn nieuwe bewoningssites niet aan te bevelen. Ten zuidwesten van het doelbos ligt een groot tuinbouwbedrijf dat storend werkt in het landschap. Dit bedrijf past niet binnen het landschappelijk kader van deze ankerplaats.