R10133: Open akker Trichelhoek

Verstoring:

Herkenbaarheid: 2

Samenhang: 2

Gaafheid: 2

Historische waarde:

Bij Ferraris als toponiem vermeld, gesloten akkerland op hoger gelegen rug, palend aan vallei van de Kleine Laak; bij Vandermaelen zijn oude omwalling en St.-Bavokapel opgetekend en is toenmalig wegenpatroon en nederzettingstructuur nog goed herkenbaar; verspreide bosjes en restanten perceelsrandbegroeiing herinneren aan eertijds gesloten karakter.

Esthetische waarde:

Mooi, half open en hogergelegen akkerland aansluitend op vallei van de Kleine Laak met herkenbare nederzettingsstructuur (cf. Vandermaelen).

Beleidswenselijkheden:

Behoud kleinschaligheid en half open karakter; vrijwaren van verdere bebouwing; behoud binding met riviervallei.