R40089: Zone van rivierduinrelicten langs de Schelde

Verstoring:

Herkenbaarheid: 2

Samenhang: 3

Gaafheid: 2

Wetenschappelijke waarde:

Heisbroek en Kruihoutput: Gedeelte van de donk gelegen langsheen de Scheldevallei. Duidelijk hoger gelegen gebied tov de Scheldevallei. Vallen samen met rivierduinen, ontstaan tijdens de ijstijden door opstuiven van zand. Speelbos, Duingebied De Blakken: Best bewaarde restant van stuifzandmassieven. Relict van de eertijds veel meer uitgestrekte Warandeduinen van stuifzandmassieven langs de Schelde, hangt samen met de ontstaansgeschiedenis van de Scheldevallei.

Historische waarde:

Toestand van Heisbroek op de kaart van Ferraris: gecompartimenteerd landschap met kleine percelen bos en landbouwland, perceelsranden aanwezig, kleine vijver. Op de kaart van Vandermaelen is dezelfde situatie te zien. Op de kaart MGI 1/20,000 is de kleinschaligheid van het landschap duidelijk terug te vinden. De kleine percelen bos zijn sterk verminderd in aantal. Toestand van Kruihoutput op de kaart van Ferraris: idem als Heisbroek, duidelijke gracht aanwezig. Toestand bij Vandermaelen en MGI 1/20,000 sterk vergelijkbaar. Op de kaart van MGI 1/20,000 een aantal kleine vijvers te herkennen bijvoorbeeld Wakkebroek. Oorspronkelijk duidelijk kouterlandschap ten NO van de dorpskern van Berlare. Toestand van Speelbos, Duingebied De Blakken op Ferraris: kleine percelen bos met open percelen, geen specifieke aanduiding van heide. Idem bij Vandermaelen.

Esthetische waarde:

Heisbroek en Kruihoutput: Kleinschalige, gecompartimenteerde landschappen met kleine percelen bos, een kleine regelmatige percelering, zowel akkerland als weiland, perceelsranden nog gedeeltelijk bewaard, kleine vijvers. Geen bebouwing in de relictzone zelf. Speelbos, Duingebied De Blakken: Specifiek reliëf van de stuifduinen is nog vrij in tact aanwezig, samen met de heideveldjes. Bospercelen aanwezig, duidelijk herkenbaar op de orthofoto.