R30045: Beverhoutsveld

Verstoring:

Herkenbaarheid: 3

Samenhang: 3

Gaafheid: 3

Wetenschappelijke waarde:

Gelegen in een gebied dat volgens de bodemkaart behoort tot de Vlaamse Vallei. De bodem bestaat uit alluviale afzettingen met veen op geringe diepte.

Historische waarde:

Voormalig heidegebied, ontgonnen en verkaveld in 1850, sterke concentratie van cirkelsporen (gedeelte Veldhoek), traditionele perceelsranden nog vrij gaaf, belangrijk kasteel en hoeves.

Esthetische waarde:

Lokaal wijdse vergezichten. Oud veldgebied met bomenrijen en resten van de traditionele perceelsranden, regelmatige percelering, zeer weinig verspreide bebouwing (is geconcentreerd in kernen en lintbebouwing), recht wegenpatroon.

Beleidswenselijkheden:

De toenemende lintbebouwing vormt de sterkste bedreiging op het landelijk karakter van dit gebied met wijdse zichten : bundelen van de nieuwbouw in de bestaande kernen is aangewezen, zeker voor de zones langs de grote verkeersassen, kleinschalige architectuur is wenselijk, behoud en herstel van lineaire perceelsrandbegroeiing is aangewezen, verbeteren van de connectiviteit van het lineair groen is hierbij richtinggevend, concentratie en buffering van nieuwe bioindustriële vestingen