Amelgem - Ossel

Ankerplaats ID:A20002

Omschrijving

Deze ankerplaats ligt ten westen van Meise en sluit aan bij de ankerplaats Nationale Plantentuin van Meise. Het gaat om een ongerept abdijdomein dat op een unieke manier qua structuur, omvang en functie bewaard is gebleven rond zijn drie polen, de kapel, en de twee hoeves. Oorspronkelijk zou het ontstaan zijn uit een oude hoeve van rond 350. Amelgem behield doorheen de eeuwen heen zijn oorspronkelijke eenheid en structuur. Het heeft eenGallo-Romeinse oorsprong, maar was in de 4de eeuw eigendom van de Frankische stamhouder Amalhari. Amelgem is immers een plaatsnaam vanFrankische oorsprong. In de loop van de 12de en 13de eeuw werd het domein eigendom van de Nortertijnenabdij van Grimbergen. De kapel van Amelgem was tot 1287 een zelfstandige parochiekerk. In die tijd werd het domein geëxploiteerd vanuit het “Hof te Amelgem”, nu Groot Amelgem. Tot de 12de eeuw bestond Amelgem uit twee kernen maar in 1246 werd alles samengevoegd, huidig klein Amelgem is pas omstreeks 1690 ontstaan. De landschappelijke structuren zijn al ruim vijfhonderd jaar niet meer gewijzigd. Het gebied van Amelgem tot Ossel heeft een nog grotendeels ongerept landelijk karakter met contrasten tussen open kouters en diep ingesneden colluviale dalen van de Hammervonnisbeek en de Molenbeek. Het vormt een ongerepte visuele eenheid die de intrinsieke waarde van de in het gebied gelegen monumenten nog versterkt. Op de heuvelrug die de waterscheiding vormt tussen het Zennebekken en het Rupelbekken wordt een Romeinse heerbaan gesitueerd. De beekdalen zijn zeer drassig en vaak bebost, soms worden ze door afgetekende taluds begrensd. Holle wegen komen slechts zeer fragmentair voor. Talrijke bronnen kunnen in hun omgeving gesitueerd worden. Op de heuvelruggen komen verspreide bosjes en boemnrijen voor. Toponiemen zoals Foksenberg en Kapellenhoek wijzen zowel op landschappelijke als historische elementen Groot Amelgem en Klein Amelgem vormen een uniek voorbeeld van een ontdubbeling van een landbouwbedrijf op het einde van de 17de eeuw, zonder evenwel van eigenaar te veranderen. De abdij van Grimbergen bleef namelijk eigenaar van beide pachthoven. De opsplitsing was het gevolg van de gewijzigde landbouwmethoden, meer bepaald het verlaten van het drieslagstelsel. In het westelijk deel liggen nabij de Molenbeek het kasteel van Ossel en het Hagenkasteel. Nabij het Hagenkasteel ligt een vijver in de vallei van de Molenbeek. Het kasteel van Ossel was aanvankelijk een 17de-eeuwse hoeve, in het begin van de 18de eeuw ingericht als “speelhuys”. In het midden van de 19de eeuw wordt het opnieuw verbouwd o.a; door architect Schadde. In 1884 wordt een park in Engelse stijl aangelegd naar een ontwerp van Keilig. Op de hedendaagse kaart is nog een grillig wegenpatroon herkenbaar. In het oostelijk deel liggen diverse hoeven, waaronder de Duivelschuur alsook de oude molen van Amelgem. Ten noorden van Brussegem ligt in het gehucht Vijlst de barokke Sint-Annakapel, gebouwd in 1700. Deze éénbeukige kapel werd vergroot in 1782 en ligt aan een kruispunt van wegen. In de nabijheid ligt ook het kasteel Wolvendaal. De hoeven Groot Amelgem en Klein Amelgem zijn als monument beschermd, evenals de kapel van Onze-Lieve-Vrouw-Geboorte en de Sint-Annakapel.

Landschapswaarden

Historische waarde

Amelgem, van Gallo-Romeinse oorsprong, behield doorheen de eeuwen heen haar oorspronkelijke eenheid en driepolige structuur: kapel en twee hoeves. In de 12de en 13de eeuw werd het eigendom van de Nortertijnenabdij van Grimbergen.

Esthetische waarde

Het gebied heeft een nog grotendeels ongerept landelijk karakter, met contrasten tussen de open kouters en de diep ingesneden colluviale dalen en met vergezichten (ook op de Brusselse rand) vanaf de Heerbaan.

Landschapselementen en opbouwende onderdelen

Geomorfologie/hydrografie

Microreliëf:
 • microreliëf
 • talud
Macroreliëf:
 • macroreliëf
 • heuvel
 • holle weg
Hydrografische Elementen:
 • waterloop
 • beek
 • vallei
Moerassige gronden:
 • moeras

Elementen van bouwkundig erfgoed, nederzettingen en archeologie

Koeren en hovingen:
 • tuin
 • park
Nederzettingspatronen:
 • nederzettingspatroon
 • gehucht
Kastelen, landgoederen en aanhorigheden:
 • kasteel
 • omheining
Landbouwkundig erfgoed:
 • hoeve
 • schuur
 • stal
 • wagenhuis
Molens:
 • watermolen
Kerkelijk erfgoed:
 • kerk
 • kapel

Elementen van transport en infrastructuur

Wegenis:
 • weg
 • pad
 • Romeinse weg

Elementen en patronen van landgebruik

Puntvormige elementen:
 • bomengroep
Lijnvormige elementen:
 • bomenrij
Kunstmatige waters:
 • vijver
Historisch stabiel landgebruik:
 • kouters
Bos:
 • loof
 • broek

Opmerkingen en knelpunten

Verspreide bebouwing nabij Ossel in de omgeving van de kastelen en het gehucht Heide, ook tussen Groot-Amelgem en de naburige Nationale Plantentuin van Meise.