R10014: Franse en Grote Heide, domein Oude Gracht en Eikelenberg

Verstoring: Sterke aantasting bosgebied door verkavelingen en golfterrein.

Herkenbaarheid: 3

Samenhang: 3

Gaafheid: 2

Historische waarde:

Klein Schietveld en Kamp van Brasschaat: bij Ferraris en Vandermaelen open heide met vennen; nu nog open ruigte met aan randen bos, aansluitend op omgevend bos. Franse Heide, Mastenbos, Wolvenbos: bij Ferraris nog heide; sedert Vandermaelen systematisch ontgonnen en bebost; ontginningsstructuur is nog relatief gaaf; sedert MGI ook systematisch volgebouwd; veel kasteeltjes met park, dikwijls verminkt; opmerkelijk is domein Oude Gracht dat reeds bij Ferraris vermeld wordt. Grote Heide en Kleine Heide: bosstructuur daterend van MGI; nog herkenbaar; ten dele omgezet in akkerland met verlies aan oorspronkelijk perceelsstructuur.

Esthetische waarde:

Sterk gesloten landschap door hoofdzakelijk bebossing; grote ontginningsstructuur is nog duidelijk herkenbaar, hoewel het bos grotendeels volgebouwd is (vnl. ter hoogte van Franse Heide); talrijke kasteeldomeintjes liggen in bebouwing verscholen; bouwkundig interessant gebied.