R30031: Vloetemveld

Verstoring:

Herkenbaarheid: 3

Samenhang: 3

Gaafheid: 3

Wetenschappelijke waarde:

Waardevol biotoop, groot boscomplex, bossen op arme stuifzandgronden (typische, weinig gestoorde bodemprofielen). Unieke botanische waarden (heischrale graslanden), vooral in het gedeelte van het voormalige militair domein (wegens betredingsverbod en het niet bemesten van het gebied). Aanwezigheid van typische, weinig gestoorde bodemprofielen en bijna dagzomen van tertiaire formaties. Door zijn lage ligging heeft het veld een vrij vochtig karakter. Men vindt er loofbos, vochtige heide en heischrale graslanden. De oorspronkelijke heidevegetatie is tamelijk goed bewaard gebleven. Bijzonder gevarieerde vegetatie is kleinschalig gedifferentieerd : natte en droge heide, natte en droge schrale graslanden en bermen, pioniersmilieus op natte en droge zandbodems, open water, struwelen en zomen. Goede bodemkwaliteit, uitstekende waterkwaliteit en hoge waterstand zijn factoren die voor een grote soortenrijkdom aan planten zorgt.

Historische waarde:

Archeologische zones met woonzones en silexvondsten, oude kavels, ter hoogte van Heidelberg : kavels, woonzones, paalkuilen, waterputten, gedeelte grafveld van de Metaaltijden, gedeelte onder Zerkegem oude middeleeuwse kavels. Groot boscomplex volgens kaarten Ferraris, aanwezigheid van talrijke kastelen. De nog duidelijk bestaande landschappelijke structuren weerspiegelen de verschillende cultuurhistorische ontwikkelingsfasen van de streek. Het Vloetemveld maakt immers deel uit van het veld van Sint-Andries, dat in het begin van de 13de eeuw door Margareta van Constantinopel aan de Abdij van Sint-Andries was verkocht. Het halfopen agrarisch landschap met hoofdzakelijk weilandcomplexen vertoont nog duidelijk kenmerken van het oude ontginningspatroon uit de economische bloeiperiode in de middeleeuwen. Het meer beboste deel van de relictzone is het resultaat van een “landschapsinversie” in een historische veldzone. Typerende elementen zoals het ontginningspatroon, de kavelgrenzen, de kavelstructuur, de ontsluiting, de hoevesites, de resterende vijverdam vormen nog zichtbare relicten.

Esthetische waarde:

Bosgebied met kleine compartimenten landbouwgebied, vrij gesloten landschap, bossen onderling verbonden met bomenrijen. Naast de kleine bosgebieden overwegen weilandcomplexen. Kleinschalig landschap van het militair domein. Visueel-landschappelijke waarde van de uitgestrektheid van het halfopen gebied aansluitend op de bosrand. Het ontbreken van nieuwe bewoning en bebouwing ondersteund de esthetische waarde. Het overwegend weilandgebruik, gekoppeld aan de hoge grondwaterstand, met behoud van de typerende randbeplanting en aansluitend op de bebossing geeft een hoge esthetische waarde. Grote verscheidenheid aan microlandschappen met een hoge graad aan natuurlijkheid.

Sociaal-culturele waarde: Het voormalig militair domein werd sinds 1924 beheerd als munitiedepot.

Beleidswenselijkheden:

Uitgesproken natuurbeheer in de zone van het militair domein. Behoud van de nog aanwezig landschappelijke kenmerken. Bundelen en inkleden van bioindustrie.