R40009: Kasteelken

Verstoring:

Herkenbaarheid: 1

Samenhang: 1

Gaafheid: 1

Wetenschappelijke waarde:

Gebied is gelegen in de Vlaamse Vallei, deel van het Meetjesland. Zandige bodem.

Historische waarde:

Kasteelsite in de relictzone duidelijk herkenbaar op Ferraris en Vandermaelen : site met walgracht en kleine percelen bos in de omgeving. Percelering van het omliggende landschap grotendeels gewijzigd tov Ferraris, wel nog overwegend strookvormig. Oorspronkelijke perceelsranden meestal verdwenen.

Esthetische waarde:

Vrij open landschap met gedeeltelijk perceelsranden ten zuiden van de omwalde site. Percelering overwegend strookvormig tot rechthoekig. Kleine percelen bos aanwezig. De site met omwalling is duidelijk herkenbaar op de orthofoto. Omwalling is visueel waarneembaar door de beplanting met bomen.