R10015: Heide en bos Groot Schietveld

Verstoring: Westelijke rand (tegen N1) aangetast door bebouwing en industrie; Groot Schietveld wordt omgrensd door ruilverkaveld gebied.

Herkenbaarheid: 3

Samenhang: 3

Gaafheid: 3

Historische waarde:

Uilenbos: bij Ferraris reeds ten dele bebost; bebossing nagenoeg ongewijzigd ten opzichte van MGI. Groot Schietveld: bij Ferraris en Vandermaelen heide met vennen; schietveld nagenoeg ongewijzigd ten opzichte van MGI; westelijk deel (grenzend aan N1) heeft vage herkenning van vroegere bosstructuur, dreven en kleine bosrestanten herinneren aan vroeger gesloten landschap. Nieuw Brug: bij Ferraris heide en langs Grote Beek vochtig beemdenlandschap; wegenpatroon en bebost gebied nog herkenbaar (cf. MGI). Archeologische vondsten uit Tardenoisien in meest zuidwestelijke punt van Groot Schietveld en prehistorische sites verspreid over Groot Schietveld.

Esthetische waarde:

Groot aaneensluitend heidegebied tussen Wuustwezel en Brecht;

Beleidswenselijkheden:

Behoud open karakter.