Duinen Raversijde

Ankerplaats ID:A30014

Omschrijving

Deze ankerplaats strekt zich uit over het strand, de duinen tussen Middelkerke (gem. Middelkerke) en Raversijde (gem.Oostende) met aansluitend het Provinciaal domein Prins Karel. De zuidelijke grens wordt gevormd door campings en de bebouwing. Het strand heeft op regelmatige afstand kustverdedigingswerken (golfbrekers) wat afbreuk doet aan het open karakter van een strand. Het strand eindigt op een dijk waarop de Koninklijke Baan tussen Middelkerke en Mariakerke loopt. In het gebied ligt een deel van de begraven vissersnederzetting Walraversijde die door herhaaldelijke overstromingen en gebruik als verblijfplaats voor troepen tijdens het beleg van Oostende verlaten werd. Daarachter liggen actuele, vrij hoge zeereepduinen die niet meer rechtstreeks met het strand in contact staan. Ze zijn min of meer gefixeerd door vegetatie van doornstruweel, grassen en kalkminnende vegetatie. Vlakbij het Provinciaal domein ligt een openluchtmuseum rond de Atlantikwall met aansluitend enkele authentieke bunkers, batterijen, loopgrachten,… uit WOII. De duinen worden begrensd door de Graaf Jansdijk in het zuiden. Deze dijk dateert uit de 14e en 15e eeuw en werd gebouwd om de aparte dijken te verbinden en bestaande dijken te verhogen als weerstand tegen talijke stormvloeden. Het domein behoorde eertijds toe aan Prins Karel die er sinds 1950 woonde. In de woning is nu een museum over Prins Karel ondergebracht. Het domein ten zuiden van duinen is een parkgebied met vijvers.

Landschapswaarden

Wetenschappelijke waarde

Zeereepduinen met doornstruweel en kalkminnende vegetatie. In het parkdomein van prins Karel heeft men nog een gave duin-polderovergang.

Historische waarde

Verdwenen vissersdorp Walraversijde waarvan soms op het strand resten worden bloot gelegd door de zee en waarvoor opgravingen verricht worden in functie van de aanleg van het provinciaal domein.. Het domein Prins Karel herinnert aan het verblijf van prins Karel. Resten van de Atlantikwal die nu als open lucht museum worden uitgebaat.

Esthetische waarde

Totaalsequentie van zee - duin - polders.

Ruimtelijk-structurerende waarde

De graaf Jansdijk, én de dijk tussen duinen en strand werden/worden gestructureerd door de oriëntatie van de duinen en structureren ook wegen buiten de ankerplaats ( Nieuwpoortsesteenweg). De dijk aan de zeezijde van de duinen zorgt voor een structurering van het wegennet (weg, tram, fiets). De golfbrekers delen het strand ruimtelijk-visueel op in compartimenten.

Landschapselementen en opbouwende onderdelen

Geomorfologie/hydrografie

Macroreliëf:
  • kustduin

met bijhorend strand

Elementen van bouwkundig erfgoed, nederzettingen en archeologie

Koeren en hovingen:
  • park

park bij Provinciaal domein Prins Karel

Bouwkundig erfgoed:
  • villa

domein Prins Karel met visserswoningen gerestaureerd

Militair erfgoed:
  • bunker
  • verdedingingslinie

resten van Atlantikwal nu als open lucht museum uitgebaat

Archeologische elementen:

Elementen van transport en infrastructuur

Waterbouwkundige infrastructuur:
  • dijk

Graaf Jansdijk vormt grens tussen duinen en achterliggende polder

Elementen en patronen van landgebruik

Kunstmatige waters:
  • vijver

Opmerkingen en knelpunten

De natuurlijke structuur van strand en duinen wordt verstoord door de dijk en golfbrekers die de ruimte compartimenteren. De natuurlijke overgang van strand naar duinen wordt verhinderd door de Koninklijke Baan tussen Mariakerke en Middelkerke. Deze smalle duinreep wordt bedreigd door de oprukkende bebouwing uit zuidwesten en noordoosten, én door de aanwezige campings ten zuiden ervan. Door de campings is de duin-polderovergang niet meer gaaf en herkenbaar. De campings in de duine dienen verwijderd te worden.