R10007: Domein De Greef en ontginningsblok Achterbroek

Verstoring: Schaalvergroting landbouwpercelen en bebouwingsdruk nabij hoeve De Greef.

Herkenbaarheid: 2

Samenhang: 2

Gaafheid: 2

Historische waarde:

Hoeve De Greef en omgeving: reeds bij Ferraris vermeld; eertijds een duidelijke en gesloten ontginningsstructuur (dambordvormige percelen, talrijke dreven en opgaande begroeiing langsheen percelen). Ontginningsblok: systematisch ingericht ontginningsblok, ca. 2x4 km (slechts gedeeltelijk in relictzone opgenomen); aangelegd voor 1307; structuur bestaat uit rechtgetrokken oude landweg met dwars erop en aan weerszijden hoevestroken van 1/2 hoeve (85x914m). In het ‘broek’ werd de bovenloop van de Wildertse Beek gegraven. Achterbroek ligt vanuit Kalmthoutdorp ‘achter’ het Broek.

Esthetische waarde:

Hoeve De Greef: eertijds gesloten landschap is verdwenen door sterke verkaveling, schaalvergroting van de landbouwpercelen en het verwijderen van de opgaande begroeiing. Ontginningsblok: percelen hebben schaalvergroting ondergaan, grotendeels open landschap met sporadisch resten van opgaande begroeiing langs wegen, waterlopen en percelen.