R10075: Bos- en akkercomplex Postel, Ronde Put, Zeven Heerlijkheden

Verstoring: E34 doorsnijdt de relictzone en industrie tast de noordwestelijke rand aan ter hoogte van Hanenberg; golfterrein ten oosten van Abdij van Postel en verkavelingen ten zuiden van Reties Goor; verkavelingen ten noorden van Campinastrand.

Herkenbaarheid: 3

Samenhang: 3

Gaafheid: 3

Historische waarde:

Hanenberg: bij Ferraris en Vandermaelen grotendeels heide; restanten van vochtig bosgebied waar ‘Loeiendsch Neetje’, ‘Goorvelden Neetje’, ‘Plas Neetje’ en Kleine Nete instromen, zijn nog aanwezig en structuur is nog goed herkenbaar (cf. MGI); meer naar Goorstraat toe zijn het kleine bosperceeltjes en restanten perceelsrandbegroeiing die aan het eertijds gesloten karakter herinneren (cf. MGI). Reuzels Bos: bij Ferraris heide met enkele kleine vennen; wegenpatroon is nog intact, grote stukken bos komen nog voor, open plekken worden ingenomen door grootschalige akkerpercelen die tegen oorspronkelijke perceelsrichting in ontgonnen worden (cf. MGI). Abdij van Postel en landerijen: bij Ferraris aangeduid als abdijgebouw met omwalling, vier dreven in oost-west-richting en korte dreven hier tussenin, tussenliggende percelen zijn akkers en bos en het ‘bos van Postel’ in oostelijke hoek; structuur van landerijen rond abdij is nagenoeg volledig terug te brengen tot MGI (hoofddreven, gegraven kanalen geaccentueerd door opgaand groen, bospercelen); slechts open akkerpercelen volgen niet altijd oorspronkelijke structuur (schaalvergroting en verlies gesloten uitzicht). Ronde Put: bij Ferraris opgetekend, doch niet benoemd; relict van het grootgrondbezit met landbouw, bosbouw en later ook jacht; herkenning van verschillende stadia van de veranderingen die het landschap onderging (loofbosontginning en vorming van heide en akkers, drooglegging van moerassen en herbebossing van heide ten tijde van de Oostenrijkse Nederlanden, uitbating van veenmoeras, Ronde Put); natte heide en vijver. Hoge Moer: bij MGI nog vochtige heide met kanaaltjes; nu drooggelegd en ingenomen door akkers en bospercelen, wegstructuur is grotendeels vernietigd (cf. MGI). De Moeren (Moeren Hoeve): slechts enkele bospercelen, overige is ingenomen door akkerland met grootschalige percelen; oorspronkelijke structuur van ontginning is verdwenen (cf. MGI). Reties Goor: bij Ferraris heide met vennen; structuur afwateringskanalen (afgezoomd door opgaand groen) en wegen nog relatief gaaf, gesloten karakter is verdwenen (vroeger bos), grootschalige percelen ingenomen door akkers (cf. MGI). ‘De Taey Heyde’ (cf. Vandermaelen) of Paai: bij Ferraris en Vandermaelen heide; bosstructuur goed herkenbaar door aanwezigheid ontginningswegenpatroon (cf. MGI); gedeeltelijk verminkt door nieuwe weg en bebouwing. Beetput, Nieuwland, Hei-der-zeven-Heerlijkheden: bij Ferraris en Vandermaelen heide; wegenpatroon nog relatief gaaf en herkenbaar; bosrestanten Beetput nog herkenbaar (cf. MGI); bosrestanten Nieuwland ook nog herkenbaar, doch oorspronkelijke perceelsstructuur van zuidelijk deel bestaat niet meer (cf. MGI); enkele bosrestanten van Hei-der-zeven-Heerlijkheden herkenbaar en met vroeger perceelspatroon, doch grotendeels omzetting tot cultuurland met perceelsvergroting. Bergeikse Heide: grote wegenstructuur van ontginning vroegere heide is nog herkenbaar, doch vroegere perceelsstructuur is totaal verloren gegaan (cf. MGI); Russendorp is half 19de eeuws ontginningvlak met een viertal hoeven, waarvan Russen hoeven herinneren aan de opbouw met heide russen en het geheel binnen hagen nog mooi bewaard is. Archeologische vondsten: grafheuvel uit Bronstijd in Reuzels Bos, Tjonger site ten noordoosten van Bladelse Heide, zone met pre- of protohistorisch begraving ten zuiden van Bladelse Heide, mesolitische en neolitische site in Grootbos, ijzertijdbegraving nabij Bladelstukken, Bronstijdgrafheuvel nabij Bladelstukken, pre- of protohistorische begraving ten westen van abdij en prehistorische vindplaats nabij Moeren Hoeve.

Esthetische waarde:

Domein van Abdij van Postel wordt omgeven door uitgestrekte bosgebieden met een systematische ontginningsstructuur. Het landgoed wordt visueel en ruimtelijk gevrijwaard van verstorende elementen. Ronde Put en omgeving: één van de weinige, nog ongerepte natuurgebieden in de Kempen; esthetische waarde volgt uit ligging Ronde Put temidden van zeer gevarieerd oud cultuurlandschap met bossen en kleinschalige landbouwpercelen (vnl. weiland); geen ‘horizontvervuiling’ merkbaar in omgeving van Ronde Put.

Beleidswenselijkheden:

Vrijwaren van ruilverkavelingswerken; behoud van bosrijke omgeving.