Groenhove

Ankerplaats ID:A30031

Omschrijving

Deze ankerplaats ligt ten oosten van Torhout en ten westen van de A17 Brugge-Kortrijk die de oostelijke grens van de ankerplaats vormt. In het zuiden vormt de weg Ruddervoorde (gem. Oostkamp) - Torhout de grens, in het noorden de weg aan de voet van de steile helling en de westelijek grens loopt volgens enkele grachten door het weilandcomplex ten westen van het bos. Deze ankerplaats ligt aan de voet van een oostelijke uitloper van het plateau van Wijnendale. Het tertiair klei-zandsubstraat van de formatie van Ieper wordt bedekt door een lokaal zeer dunne kwartaire laag van zand tot lemig zand. De ondergrond van de kleine valleitjes bevat eerder klei. De bodem is nat tot zeer nat en eerder arm aan voedingsstoffen voor planten. Op de Oostenrijkse Kabinetskaart (1776) was het gebied ook bebost en grensde het in het zuiden aan een uitgestrekt veldgebied. Aan de voet van de helling liggen enkele bronnen van de Gaverbeek en van een zijbeek van de Regenbeek. De Regenbeek begrenst het bos in het zuiden. Het huidige gemengde (loof- en naaldhout) bos wordt doorsneden door rechtlijnige dreven en wegen die soms onverhard en smal zijn. Tijdens WOI werden de bomen gerooid en deed het gebied dienst als munitieopslagplaats. Rond het bos ligt voornamelijk weiland en enkele akkers. De weilanden in het westen rond de bron van de Gaverbeek hebben nog een zeer gave perceelsrandbegroeiing van knotbomen. De loop van de Regenbeek wordt geaccentueerd door een onderbroken knot/bomenrij. Het bos zelf herbergt een rijke flora en fauna door de verscheidenheid aan bodemcondities, door het hakhoutbeheer en door sporadisch heidevegetatie als relict van het voormalige veldgebied. Enkele jaren geleden waren bijna alle bomen van enkele percelen in het oosten uitgewaaid. Spontaan schoot een heidevegetatie op die nu door beheer behouden blijft. In het midden van het boscomplex ligt het klooster Virgo Fidelis dat halfweg de 20e eeuw gebouwd werd. Het was oorspronkelijk als een vakantieverblijf voor geestelijken bedoeld maar momenteel wordt het als bezinningscentrum gebruikt. Net ten noorden ervan (aan de overkant van de weg) lag vroeger het jachtkasteel waarvan enkel het kasteelbos nog rest. Ten oosten hiervan ligt een open grasperk met een boswachterswoning. In de noordwestelijke hoek van deze ankerplaats staan in het bos heel wat gebouwen voor recreatief verblijf die afbreuk doen aan de esthetische en natuurwetenschappelijke waarde van het bos. Net ten zuiden hiervan ligt een manege. In de omringende landbouwpercelen liggen ook enkele landbouwbedrijven waarvan de recente uitbreidingen eerder storend werken. Hier staan ook nog enkele dreven die vertrekken vanuit het bos. In de noordwestelijke hoek is een open perceel in het bos waar twee waterpartijen liggen. In een weide aan de westelijke rand van het bos liggen tevens de betonnen resten van een V1-lanceerplatform uit WOII. Vanop de noordelijke helling heeft men een zicht op het boscomplex en de achterliggende landbouwgronden.

Landschapswaarden

Wetenschappelijke waarde

Deze ankerplaats is gelegen aan de voet van een oostelijke uitloper van het plateau van Wijnendaele met enkel bronnen. Het gebied herbergt een rijke flora en fauna door het beheer, door de bodemvariaties en door de resten van heidevegetatie.

Historische waarde

Het is waarschijnlijk een oud veldgebied dat reeds op de Ferrariskaarten bebost was met lage bebouwingsdichtheid. Van het vroegere jachtkasteel rest enkel een deel van de gracht en het kasteelbos. De resten van een V1-lanceerplatform uit WOII.

Esthetische waarde

Het gesloten boscomplex aan de voet van een helling vormt van op het plateau een aaneengesloten geheel. Het wordt evenwel doorsneden met enkele recente dreven en wegen. De omringende landbouwpercelen (voornamelijk weiland) bieden een ongestoord zicht op de bosrand en bakenen het bosbestand af. Op de steilrand heeft men een overzicht op het bosbestand en de verdere omgeving.

Sociaal-culturele waarde

Het klooster Virgo Fidelis binnen de bosrijke omgeving is een verblijfplaats voor o.a. bezinningen en andere bijeenkomsten.

Ruimtelijk-structurerende waarde

De percelering van het omringend landbouwland is loodrecht op de bosrand geënt.

Landschapselementen en opbouwende onderdelen

Geomorfologie/hydrografie

Macroreliëf: aan de voet van het Wijnendaeleplateau

Elementen van bouwkundig erfgoed, nederzettingen en archeologie

Kastelen, landgoederen en aanhorigheden:
 • kasteelgracht

restant jachtkasteel; kasteelbos

Militair erfgoed:

betonnen platform rest van een V1-lanceerplatform

Kerkelijk erfgoed:
 • kapel
 • klooster

klooster Virgo Fidelis

Elementen en patronen van landgebruik

Lijnvormige elementen:
 • dreef
 • bomenrij
 • knotbomenrij
 • perceelsrandbegroeiing

dreven vnl. in bos; bomenrij langs beken en perceelsgrenzen

Kunstmatige waters:
 • vijver

zwemdok en visvijver

Bos:
 • naald
 • loof
 • hakhout

Opmerkingen en knelpunten

De weilanden in het westen en zuiden van de ankerplaats kunnen best weiland (grasland) blijven wegens de relatie met de nattere gronden en om het zicht op de bosrand te vrijwaren. In het zuiden is evenwel een groot recent landbouwbedrijf temidden deze weilanden aanwezig. De bebouwing in het zuiden van de ankerplaats langs de weg zijn niet opgenomen in de ankerplaats. Men moet echter het zicht op het bos vrijwaren vanop straat (lintbebouwing tegen gaan). Aan de westkant van het bos zijn serres aanwezig van een tuinbouwbedrijf. Ze vallen echter nauwelijks op door de groenschermen de bosperceeltjes errond. In de omringende landbouwpercelen liggen ook enkele landbouwbedrijven waarvan de recente uitbreidingen eerder storend werken. Enkele niet-grondgebonden landbouwbedrijven doen afbreuk aan het historisch karakter en de esthetische waarde. In het oosten wordt deze ankerplaats begrensd door de A17 Brugge-Kortrijk. In het zuidoosten wordt door de autostrade een deel van het bos geïsoleerd. In het noordoosten is een afrit voorzien naar Torhout wat afbreuk zal doen aan het zicht vanop de heuvel op het bos en vice versa. Men zou de verstoring kunnen minderen door geen verlichtingspalen langs deze weg te plaatsen.