R12701: Averbodebos

Verstoring: Het oostelijk deel is aangetast door verkavelingen en recreatie-infrastructuur.

Herkenbaarheid: 3

Samenhang: 3

Gaafheid: 3

Wetenschappelijke waarde:

In de omgeving van Averbode begon de aanplanting van naaldbomen veel vroeger dan de rest van de Kempen, dit onder invloed van de Kempen.Het groot stuifzandcomplex Averbodeheide en de getuigenheuvels (zandbanken in de voormalige Diestiaanzee) Houterenberg en Rodenberg hebben een belangrijke geomorfologische waarde.

Historische waarde:

De omgeving van de abdij is de laatste 230 jaar weinig gewijzigd. Ten Noordwesten van het huidige Averbode bos zijn er na F. een aantal hectaren bos omgezet in weiden die later bebouwd werden.Bos van abdij van Averbode: gave en herkenbare bosstructuur (cf. Ferraris); uitgestrekt (provinciegrensoverschrijdend) en aansluitend op ankerplaats in Vlaams-Brabant.De relictzone is rijk aan nederzettingen en grafvelden uit de Metaaltijden. Schapendries is niet meer zo gaaf dan het Averbodebos doordat er hier bebouwing is. Reeds ten tijde van Ferraris was het minder bebost en bestond het hoofdzakelijk uit akker. Averbode Heide: was reeds ten tijde van Ferraris deels naaldbos, deels heide die nadien bebost werd. Van het tiental vijvers zijn er heel wat drooggelegd na Van der Maelen. In de loop van de laatste 50 jaar is er 1 vijver terug aangelegd zij het met een andere vorm.

Esthetische waarde:

Een mooi uitgestrekt bos, uniek voor deze regio.Onderdeel van uitgestrekt abdijbos geassocieerd met reliëf en opvallend in landschap.

Sociaal-culturele waarde: Zeer belangrijk recreatiegebied.

Beleidswenselijkheden:

Tegengaan verstedelijking door weekendhuisjes. Omvorming naar meer natuurgericht bosbeheer. Stuifzanden beschermen tegen overmatige betreding.