R30018: Historische polders van Oostende-Zandvoorde

Verstoring:

Herkenbaarheid: 3

Samenhang: 3

Gaafheid: 3

Wetenschappelijke waarde:

Opgebouwd uit kleiafzettingen van de Duinkerke I en II transgressiefasen (2de eeuw en 4de eeuw B.C.) en kleiafzettingen van de overstromingen rond Oostende van de 17de en 18de eeuw. Typische percelering, waardevol biotoop van kreken, brakwaterflora. Kreken met waadevolle oevervegetaties en reliëfrijke graslanden : botanisch wel gedegradeerd, maar faunistisch nog belangrijk (riet- en weidevogels).

Historische waarde:

Oorspronkelijk een onherbergzaam waddenlandschap. Gewonnen in de 17de eeuw op de strategische overstromingsgebieden bij het beleg van Oostende (1604). Keignaertpolder werd als spoelpolder gebruikt van 1664 tot 1700, Zoutekreek, Sluiskreek en Grote en Kleine Keignaert krijgen hun definitieve vorm. Grootschalige, blokvormige percelen, typische ontginning. Kreek- en bedijkingsrelicten bij het Kanaal van Plassendale. Verschillende relicten aanwezig, antitankkanaal, oude spoorwegbedding.

Esthetische waarde:

Open landschap met wijdse panoramische zichten in vele richtingen, sterke invloed stedelijk gebied Oostende. Vlak landbouwgebied met sterk verspreide alleenstaande bebouwing, grote blokvormige percelen, geen perceelsrandbegroeiing, rechthoekig stratenpatroon in westelijk deel. Het gebied van de kreken vormt een geheel met rietkragen, weilanden en akkers.

Beleidswenselijkheden:

Behoud van de typische kenmerken van de historische polders, vrijwaren van de resterende open ruimten door het bundelen van de versnijdingen en het groeperen van nieuwbouw bij bestaande kernen, weren van niet grondgebonden landbouw (serreteelt).