Kasteel van Vorselaar

Ankerplaats ID:A10046

Omschrijving

Het ‘Kasteel van Vorselaar’ is gelegen in de vallei van de Bosbeek in het ‘Land van Herentals-Kasterlee’ in de Centrale Kempen. De begrenzing van deze ankerplaats wordt gevormd door de bewoningskern van Vorselaar in het zuiden en westen, de Vispluk in het noorden en de Proosthoevebaan in het oosten. Reeds op de historische kaart van Ferraris uit 1777 herkennen we de ankerplaats als een sterk bebost en gesloten landschap dat wordt gedomineerd door het Kasteel de Borrekens met domein. Eerder sporadisch en dan nog voornamelijk langs de rand herkennen we de open structuren van akker- en weilanden en enkele kleine delen heide. Zeer treffend is de dreven- en padenstructuur, die tot op vandaag nog zeer opvallend in het landschap te herkennen is. We merken op dat in de 18de eeuw de Bosbeek dwars door het kasteelbos liep, waar we vandaag zien dat de loop is afgeleid langs de oostelijke buitenrand van het park. Zowel het kasteel, de kerk als de omliggende hoeven zijn op de kaart terug te vinden. Bijna een eeuw later (Vandermaelen, 1854) is er maar weinig veranderd. De loop van de Bosbeek is ondertussen wel afgeleid langs het kasteelbos. En eigenlijk herkennen we vandaag het landschap voor het grootste deel zoals het wordt voorgesteld op de historische kaarten. Centraal domineert het kasteel met bebost park, in de rand hebben we weilanden met kleine landschapselementen en een gaaf bewaard drevenpatroon bepaald het patroon van het geheel. De ‘Kasteeldreef’ die het kasteel met de kerk in het centrum van Vorselaar verbindt, weerspiegelt hierbij de historische relatie van de kerkelijke en wereldlijke macht. Volgens literaire bronnen zou reeds in de Romeinse periode op de plaats van het kasteel van Vorselaar een villa hebben gestaan. De plattegrond van het huidige kasteel gaat terug op een waterburcht uit de 13de eeuw, doch de huidige gebouwen werden, na verval, opgericht in de17de en 18de eeuw. Het is een rechthoekig omgracht perceel met een eerste toegangspoort aan de dreef in het oosten en een tweede met brug over de binnengracht. Het kasteel wordt voorafgegaan door twee ronde hoektorens die vroeger deel uitmaakten van de slotmuur. Het binnenhof wordt ingenomen door een Franse tuin die werd aangelegd in 1911. Het grotendeels omhaagde voorhof tussen de eerste en de tweede poort omvat een boomgaard en moestuin met een opmerkelijke fruitmuur, gericht naar het zuiden en een serre, gericht naar het noorden. De bijgebouwen, stallingen en woningen, nu overwegend in gebruik als bergruimte, gaan terug tot de 18de eeuw. De structuur van het kasteelpark, zoals weergegeven bij Ferraris is nog grotendeels gaaf. Langsheen de Kasteeldreef bevindt zich nog een devotiekapel, toegewijd aan O.-L.-Vrouw van Lourdes, die waarschijnlijk werd opgericht in 1858. De voormalige kasteelhoeve, gelegen langsheen de ‘Hoevedreef’ en nu leegstaand en vervallen, klimt op tot 1686. Een gedeelte werd in 1920 bij een brand vernietigd, maar bij de wederopbouw werd het woonhuis in de oorspronkelijke vorm hersteld en uitgebreid tot een neotraditioneel complex. Aan de overzijde van de straat staan een paardenstal en schuur uit het einde van de 19de eeuw. Het oudste gedeelte van de parochiekerk St.-Pieter, de toren, gaat terug tot de 13de-14de eeuw, de rest van de kerk dateert uit de 17de eeuw. Het betreft een georiënteerde hallenkerk met ingebouwde westelijke toren in Kempische baksteengotiek. Daar Vorselaar reeds als parochie wordt vermeld in 1123, moet er toen reeds een kerk geweest zijn; hiervan zijn echter geen zichtbare sporen in de huidige kerk terug te vinden. De aanpalende pastorie met omringende en deels ommuurde tuin, werd opgetrokken in 1785. De bossen, die dominant zijn in de landschapsopbouw van de ankerplaats, zijn goed ontwikkelt. De oorspronkelijke loop van de Bosbeek en de vallei doorheen het kasteelpark is nog herkenbaar in het vegetatiebeeld. De combinatie van waterpartijen en zeer oude bomen in het park vormt zowel voor vogels als vleermuizen een ideaal broed- en foerageergebied en het kasteelpark en de dreven vertegenwoordigen samen een aanzienlijke dendrologische waarde. Als onderdeel van het beekdal van de Bosbeek, met een uitgesproken noord-zuid oriëntatie, vormt deze ankerplaats een verbindingselement voor fauna en flora tussen de open ruimten in het noorden en het zuiden van de gemeente Vorselaar. In het oosten sluit het geheel nog eens aan op andere beboste complexen en vormt zo een onderdeel van een groter landschap met aanzienlijke natuurwaarden. Vooral het mooi bewaarde historische karakter van deze ankerplaats is treffend en weerspiegelt nog heel sterk een stukje uit het verleden. Gelegen in een eeuwenoude omgeving van de schilderachtige Kasteeldreef, uitgestrekte bossen en enkele boerderijen, geeft het Kasteel van Vorselaar een grootse en weelderige indruk. Doordat het kasteelpark doordringt tot in de dorpskern, vormt deze ankerplaats een belangrijk groenelement in de ‘stedelijke’ sfeer en als het ware een poort van stedelijk naar landelijk gebied. Een toenemende bebouwingsdruk langsheen de zuid- en westrand brengt de waarden van het gebied echter in gevaar en dient daarom een halt worden toegeroepen.

Landschapswaarden

Wetenschappelijke waarde

Deze ankerplaats wordt voor een belangrijk gedeelte gekenmerkt door goed ontwikkelde bossen. De oorspronkelijke loop van de Bosbeek (die verlegd is rondom het kasteelpark) en de vallei is nog herkenbaar in het vegetatiebeeld. De combinatie van waterpartijen en zeer oude bomen in het kasteelpark vormt zowel voor vogels als vleermuizen een ideaal broed- en foerageergebied en het kasteelpark en de dreven vertegenwoordigen samen een aanzienlijke dendrologische waarde. Als onderdeel van het beekdal van de Bosbeek, met een uitgesproken noord-zuid oriëntatie, vormt deze ankerplaats een verbindingselement voor fauna en flora tussen de open ruimten in het noorden en het zuiden van de gemeente Vorselaar.

Historische waarde

Volgens literaire bronnen zou reeds in de Romeinse periode op de plaats van het kasteel van Vorselaar een villa hebben gestaan. De plattegrond van het kasteel gaat terug op een waterburcht uit de 13de eeuw, doch de huidige gebouwen werden opgericht in de17de en 18de eeuw. De structuur van het kasteelpark, zoals weergegeven bij Ferraris is nog grotendeels gaaf. Opvallende ook is de dreef van het kasteel naar het dorpscentrum van Vorselaar, die werd aangelegd in de 17de eeuw en nog steeds de historische link tussen de kerkelijke en de wereldlijke macht weerspiegelt. De voormalige kasteelhoeve klimt op tot 1686, een gedeelte werd wel in 1920 bij een brand vernietigd. De kleinschaligheid van het landschap in de noordelijke rand van de ankerplaats refereert naar de ontstaansgeschiedenis van het gebied als oude ontginning en vertegenwoordigt daarmee op zich een cultuurhistorische waarde. Het oudste gedeelte van de parochiekerk St.-Pieter, de toren, gaat terug tot de 13de-14de eeuw, de rest van de kerk dateert uit de 17de eeuw. De pastorie met omringende, deels ommuurde tuin werd opgetrokken in 1785.

Esthetische waarde

Gelegen in een eeuwenoude omgeving van de schilderachtige Kasteeldreef, uitgestrekte bossen en enkele boerderijen, geeft het Kasteel van Vorselaar een grootse en weelderige indruk. De verbinding tussen het kasteel en de mooi bewaarde kerk en pastorie, door middel van een eeuwenoude dreef, weerspiegelt nog heel sterk een stukje uit het verleden. Het geheel van historische waardevolle gebouwen binnen een gaaf bewaard landschap in de vallei van de Bosbeek vertegenwoordigt dan ook een aanzienlijke esthetische waarde.

Sociaal-culturele waarde

Aan het kasteel van Vorselaar zijn de namen van talrijke illustere families verbonden.

Ruimtelijk-structurerende waarde

Gedomineerd door bos en dreven, geeft het landschap een sterk gesloten indruk, met als zwaartepunt het centraal gelegen kasteel. De Bosbeek, die zich van door de ankerplaats slingert, heeft het uitzicht van en diepe gracht met oevers doordat de omgevende gronden een stuk hoger liggen. De ‘Kasteeldreef’, die de verbinding vormt tussen de St.-Pieterskerk en het kasteel, is een duidelijke verwijzing naar de vroegere samenhang tussen wereldlijke en kerkelijke macht. Deze dreef vormt net als de ‘Hoevedreef’ één van de assen van het kasteelpark. Doordat het kasteelpark doordringt tot in de dorpskern, vormt het een belangrijk groenelement in de ‘stedelijke’ sfeer en als het ware een poort van stedelijk naar landelijk gebied.

Landschapselementen en opbouwende onderdelen

Geomorfologie/hydrografie

Microreliëf:
 • microreliëf
Hydrografische Elementen:
 • beek
 • vallei

Bosbeek

Elementen van bouwkundig erfgoed, nederzettingen en archeologie

Koeren en hovingen:
 • tuin
 • park

pastorietuin, kasteelpark, moestuin, Franse tuin

Kastelen, landgoederen en aanhorigheden:
 • kasteel
 • toren
 • boswachterswoning
 • muur
 • kasteelgracht

Kasteel de Borrekens + toegangspoort en brug

Bouwkundig erfgoed:
 • (heren)woning

dienstwoningen

Landbouwkundig erfgoed:
 • hoeve
 • schuur
 • stal
Kerkelijk erfgoed:
 • kerk
 • kapel
 • pastorie

Parochiekerk St.- Pieter

Elementen van transport en infrastructuur

Wegenis:
 • weg

oud wegenpatroon

Elementen en patronen van landgebruik

Puntvormige elementen:
 • bomengroep
 • solitaire boom
Lijnvormige elementen:
 • dreef
 • bomenrij
 • houtkant
 • perceelsrandbegroeiing
Kunstmatige waters:
 • vijver
Topografie:
 • historisch stabiel
Bos:
 • naald
 • loof
 • hooghout

Opmerkingen en knelpunten

Een toenemende bebouwingsdruk langs de zuidelijke en westelijke rand van het gebied, brengt het landelijke karakter en de esthetische waarde van de ankerplaats in gevaar. De verspreide bebouwing moet omwille van dezelfde reden landschappelijk ingepast blijven.