R10111: Bos- en akkergebied Itegemse Heide en Averechten

Verstoring:

Herkenbaarheid: 3

Samenhang: 3

Gaafheid: 3

Historische waarde:

Itegemse Heide: bij Ferraris nog heide te midden van cultuurland; zeer goed herkenbare bosstructuur (cf. Vandermaelen en MGI). Averechtenbos: bij Ferraris reeds bos en bosstructuur gaat terug tot MGI; aansluitend cultuurland heeft herkenbare perceelsstructuur, doch meeste randbegroeiing is verdwenen (cf. MGI). Hellegatbeek: bosrestanten en randbegroeiing geven gesloten karakter, herkenbaar wegenpatroon, percelen grotendeels vergroot (cf. MGI).

Beleidswenselijkheden:

Vrijwaren van bebouwing en behoud gesloten landschap.