Abdij van Tongerlo

Ankerplaats ID:A10054

Omschrijving

De ankerplaats ‘Abdij van Tongerlo en Kasteel de Meeûs d’ Argenteuil’ is gelegen op grondgebied van de gemeente Westerlo in de Antwerpse Zuiderkempen. De begrenzing wordt gevormd door de Heksenbrug en de Oevelse Dreef in het westen, de Bosstraat in het noorden, de bewoning van Tongerlo in het oosten en Goorken en Overwijs in het zuiden. De dominerende elementen in dit landschap zijn de Norbertijnerabdij en het Kasteeldomein de Meeûs d’ Argenteuil’. De Norbertijnerabdij gaat als complex terug tot de stichting van een dubbelklooster rond 1130-1133. Vermoedelijk waren de eerste kloosterlingen afkomstig van de Antwerpse St.-Michielsabdij. Onder andere onder invloed van de Gregoriaans kerkhervormingen groeide de stichting vrij snel en werd ze een instelling met macht en aanzien. Uit de historische kaarten van Vandermaelen (1854) en het MGI (1909) leiden we af dat de inplanting van de abdijgebouwen, alsook het omgevende domein goed herkenbaar en relatief gaaf bewaard bleven sinds de 2de helft van de 19de eeuw. De ommuurde abdijsite met een grotendeels bewaarde omgrachting is toegankelijk via een oude, gekasseide lindendreef, die werd aangeplant in 1678. De voornaamste gebouwen zijn ingeplant rondom een uitgestrekt, begraasd en in 1989 gerenoveerd binnenplein en dateren uit verschillende perioden. De bakstenen ringmuur met schietgaten, steunberen, gedichte bogen en geometrische motieven betreft één van de oudste bouwwerken en gaat terug tot 1479-1482. Het Bisschopshuis, thans een portierswoning met spreekkamers en aansluitend gastenkwartier, werd in 1547 opgetrokken in traditionele Brabantse baksteengotiek. Van de ingrijpend verbouwde oude prelatuur, bleef enkel de vierkante traptoren, het zogenoemde Spaans of Vlaams torentje, met trapgevel uit 1478-1479, bewaard. Het classicistische abts- of prelaatshuis, het verblijf en de ambtswoning van de overste van de abdij, werd gebouwd in 1725-1728. In de bijhorende, ommuurde abtstuin staan grafzerken van 1395 en 1824, alsook een 18de eeuw prieel of ‘Ostium’. Het eigenlijke kloosterpand en de abdijkerk in neogotische stijl zijn van recentere datum. Zij werden heropgebouwd in 1840, na terugkeer van de kloosterlingen. Nog jonger (1966) is het ‘Da Vinci-Museum’ met één, maar wel heel bijzonder kunstwerk: een getrouwe kopie op doek uit 1500 van het wereldberoemde ‘Het Laatste Avondmaal’. Verschillende van de historische abdijgebouwen hebben vandaag een commerciële invulling gekregen. Zo is de Tiendschuur, Kleine Graanschuur of Boerenkrijgschuur, die werd opgetrokken in 1618, ingericht als abdijmuseum. Oorspronkelijk was het een opslagplaats van graan voor het armenbrood; in 1798 werd ze tijdens de Boerenkrijg door de brigands gebruikt als werkplaats en kazerne. De abdijhoeve uit 1640, een imposant woonstalhuis in traditionele stijl, is vandaag deels een bakkerij en deels een abdijwinkel. Sinds het begin van haar bestaan, reiken de invloed en de uitstraling van de Norbertijnerabdij in Tongerlo veel verder dan de site die door de abdijmuren wordt afgebakend. De witheren beheersten niet alleen het maatschappelijke leven in Oevel en Tongerlo; in deze twee dorpen monopoliseerde de abt immers ook alle rechten. Daarnaast zouden, zonder de kennis en hulp van de abdij ter bevordering van de landbouw, de levensomstandigheden voor de Kempense plattelandsbevolking in de middeleeuwen nog harder geweest zijn. De abdij kan bestempeld worden als de bakermat van zielzorg en agrarische ontginning in de Antwerpse Kempen sinds de middeleeuwen. Het, in de zuidoostelijk hoek van de ankerplaats gelegen, Kasteel de Meeûs d’ Argenteuil’ of ‘Hof ter Bruelen’ werd gebouwd in 1915. Hoogst opmerkelijk is de stijl van het kasteel: zowel het exterieur als het interieur zijn namelijk een perfecte nabootsing van 17de eeuwse renaissance-architectuur. Het kasteel wordt omgeven door een gaaf bewaard domein met Franse tuin en een landschapspark met vijver. Ook de bij het kasteel horende hovenierswoning en bakhuis bleven mooi bewaard. Vanuit natuurwetenschappelijk oogpunt is vooral het oude bomenbestand in dit landschap interessant. Dit vertegenwoordigt niet enkel een belangrijke dendrologische waarde, maar biedt tevens goede habitatmogelijkheden voor de avifauna. Uit voorgaande mag blijken dat deze ankerplaats vooral historisch en sociaal-cultureel, maar ook natuurwetenschappelijk een aanzienlijke waarde heeft. Daarnaast is het geheel van abdij, kasteeldomein en omgeving ook esthetisch aantrekkelijk en vormt het daarom een waardevol landschap. De ommuurde site van de abdij, alsook het sterk gesloten kasteeldomein, staan in sterk contrast tot het relatief open, omgevende landschap dat in het noorden als het ware wordt afgebakend door een bebost gebied. De lange lindendreef, die de verbinding maakt tussen de abdij en de vallei van de Wamp, alsook de door houtkanten omzoomde Oevelse Loop, vormen opvallende structurerende elementen. Nochtans heeft deze ankerplaats ook af te rekenen met enkele ruimtelijke knelpunten. Zo vormt de steeds toenemende bebouwingsdruk in de omgeving een bedreiging voor het behoud van de relatie tussen de abdij en de open ruimte rondom. Daarnaast is er de infrastructuur bij de historische gebouwen met een commerciële functie die een negatief effect heeft op het historische karakter van het abdijcomplex.

Landschapswaarden

Wetenschappelijke waarde

De wetenschappelijke waarde van deze ankerplaats wordt vooral bepaald door het oude bomenbestand van de bossen en dreven, dat een belangrijke dendrologische waarde vertegenwoordigt en goede kansen biedt voor de avifauna.

Historische waarde

De abdij van Tongerlo klimt op tot de stichting van een dubbel klooster rond 1130-1133. De lindendreef die toegang geeft tot de abdij werd aangeplant in 1678. De voornaamste gebouwen van de abdij dateren uit verschillende perioden, gaande van de 12de-15de eeuw tot de 19de eeuw. De inplanting van de abdijgebouwen, alsook het omgevende domein zijn goed herkenbaar en relatief gaaf bewaard gebleven sinds de 2de helft van de 19de eeuw (cf. Vandermaelen en MGI). Het kasteel de Meeûs d’ Argenteuil werd opgericht in 1915 en zowel het exterieur als interieur is een getrouwe nabootsing van de 17de eeuwse-renaissance-architectuur. Zowel het kasteel als het omringende domein met Franse tuin en landschapspark zijn mooi bewaard gebleven.

Esthetische waarde

Vooral de combinatie van de eeuwenoude abdijgebouwen en dreven in een nog relatief open omgeving, maken dit landschap esthetisch aantrekkelijk. Het zuidoostelijke gelegen kasteel mag dan al afgesloten zijn van de buitenwereld door een groen scherm, doch binnen het domein vormt deze getrouwe weergave van de renaissance-architectuur een esthetisch zeer waardevol element.

Sociaal-culturele waarde

Sinds het begin van haar bestaan, reiken de invloed en de uitstraling van de Norbertijnerabdij in Tongerlo veel verder dan de site die door de abdijmuren wordt afgebakend. De witheren beheersten niet alleen het maatschappelijke leven in Oevel en Tongerlo; in deze twee dorpen monopoliseerde de abt immers ook alle rechten. De abdij kan bestempeld worden als de bakermat van zielzorg en agrarische ontginning in de Antwerpse Kempen sinds de middeleeuwen.

Ruimtelijk-structurerende waarde

De dominerende elementen in deze ankerplaats zijn de Norbertijnerabdij en het Kasteeldomein de Meeûs d’ Argenteuil’. De ommuurde site van de abdij, alsook het sterk gesloten kasteeldomein staan in sterk contrast tot het relatief open, omgevende landschap. Opvallend in de structuur is de lange lindendreef die de verbinding maakt tussen de abdij en de vallei van de Wamp, alsook de door houtkanten omzoomde Oevelse Loop, die de westelijke grens van de ankerplaats vormt.

Landschapselementen en opbouwende onderdelen

Geomorfologie/hydrografie

Microreliëf:
 • microreliëf
Hydrografische Elementen:
 • waterloop
 • rivier
 • vallei

Wimp, Oevelse Dreefloop

Elementen van bouwkundig erfgoed, nederzettingen en archeologie

Koeren en hovingen:
 • tuin
 • park

Franse tuin, abdijtuin, landschapspark

Kastelen, landgoederen en aanhorigheden:
 • kasteel
 • toren
 • hovenierswoning

Kasteel de Meeuw d’ Argenteuil + donjon

Bouwkundig erfgoed:
 • huis

Bisschopshuis, Abtshuis

Landbouwkundig erfgoed:
 • hoeve
 • schuur
 • stal
 • wagenhuis

Abdijhoeve, tiendschuur

Kerkelijk erfgoed:
 • kerk
 • abdij
 • klooster

Norbertijnerabdij + ringmuur + toren

Andere:

Elementen van transport en infrastructuur

Wegenis:
 • weg

oude, gekasseide dreef

Elementen en patronen van landgebruik

Puntvormige elementen:
 • solitaire boom
Lijnvormige elementen:
 • dreef
 • bomenrij
 • houtkant
Kunstmatige waters:
 • vijver
Bos:
 • naald
 • loof
 • hooghout

Opmerkingen en knelpunten

Knelpunt in deze ankerplaats is de commerciële uitbating van een aantal gebouwen en de bijhorende parkeerinfrastructuur die een storend element vormt in deze historische omgeving. Daarnaast moet de open ruimte in de omgeving meer en meer plaats ruimen voor bebouwing.