R10088: Gemeentepark Boom en kasteeldomeinen Boom - Rumst

Verstoring: Gemeentepark verstoord door sportterreinen.

Herkenbaarheid: 2

Samenhang: 2

Gaafheid: 2

Wetenschappelijke waarde:

Gemeentepark Boom: relict van de Bosbeekvallei waarbinnen de geomorfologische vorm van de vallei behouden bleef; gekarakteriseerd door uitgesproken reliëfsvorm met daarop zeer gevarieerde begroeiing

Historische waarde:

Kasteel van Reet: gaaf en goed herkenbaar kasteelpark (cf. MGI); omgevend landschap heeft schaalvergroting ondergaan en is uitgekleed (cf. MGI). Gemeentepark Boom: bebost, relatief gaaf en herkenbaar (cf. MGI). Kasteel van Tibur: bij Ferraris reeds vermeld (‘Steerhuys’); kasteelpark goed herkenbaar (cf. Vandermaelen en MGI); ingesloten in bebouwing en afgesneden van kasteeldreef en kasteelgrond door E19. Archeologisch vondst: Ijzertijdaardewerk in Tiburstraat (grenzend aan westzijde van relictzone).