R30094: Graslandgebied Zevekote

Verstoring: Verstoord door de ruilverkaveling van Zande (akte 27/11/91) en Spiermalie (akte 21/12/84) : door het uitvoeren van de ruilverkavelingen werden de percelen gedraineerd, grootschaliger en rechtlijniger gemaakt. Hierdoor ontstond in deze gebieden een nieuwe perceelsstructuur en werden aaneengesloten akkerlandcomplexen van enkele tientallen hectaren gecreëerd.

Herkenbaarheid: 2

Samenhang: 2

Gaafheid: 1

Wetenschappelijke waarde:

Kreekrug ter hoogte van Rietbos duidelijk herkenbaar op de bodemkaarten en in bodemgebruik (akkerland).

Historische waarde:

Omgeving Rietbos zijn de grachten en percelering nog grotendeels behouden na de ruilverkaveling en herkenbaar op de orthofoto. Gebied rond Lekedijkgeleed : percelering, graslandgebruik en ander grondgebruik nog volgens kaart MGI 1/20.000. Op de kaart van Ferraris groot blok grasland aanwezig, is nu wel versnipperd.

Esthetische waarde:

Overwegend graslandcomplex ter hoogte van Rietbos.

Beleidswenselijkheden:

maximaal behoud van het open landelijk karakter door : - niet-grondgebonden landbouw te weren; - architectonisch (kleur, vorm, hoogte) inpassen van nieuwe constructies zodat ze de bestaande vertikale blikvangers (skyline dorpen) niet domineren; - bebouwing te beperken tot de renovatie van de bestaande bebouwing, enkel kleinschalige ambachtelijke industrie te stimuleren aansluitend bij de kernbewoning; - het weren van alle lintbebouwing; - het behoud van grote open ruimten met weinig lineair groen, ecologische corridors vooral te associëren met sloten, dijken en wegen; - het accentueren van de identiteit tussen de verschillende subeenheden.